[Đăng ngày 29/05/2014]
[Đăng ngày 30/07/2013]
1. Thẩm tra dự toán ngân sách đối với các đơn vị quản lý:
 
a) Hồ sơ, bao gồm:
- Công văn đề nghị của đơn vị;
- Phương án phân bổ dự toán ngân sách.
 
b) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận một cửa nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người có thẩm quyền phân văn bản đến.
 
c) Trình tự thực hiện:
- Bộ phận một cửa: 0,5 ngày;
- Phòng QLNS phân công cán bộ thẩm định: 1 ngày;
- Cán bộ thẩm định và đề xuất, dự thảo văn bản: 3 ngày;
- Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo văn bản: 1 ngày;
- Lãnh đạo Sở Tài chính duyệt: 1 ngày;
- Bộ phận một cửa phát hành văn bản: 0,5 ngày.
 
d) Kết quả giải quyết: Công văn thẩm định dự toán được duyệt.
 
2. Quyết toán ngân sách:

a) Hồ sơ, bao gồm:
Báo cáo quyết toán.

b) Thời gian và trình tự thực hiện:
- Đối với đơn vị dự toán: Trong thời hạn 28 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận một cửa nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người có thẩm quyền phân văn bản đến.
 
Trình tự thực hiện:
+ Bộ phận một cửa: 0,5 ngày;
+ Phòng QLNS phân công Cán bộ thẩm định: 1 ngày;
+ Cán bộ thẩm tra và lập biên bản, dự thảo thông báo: 18 ngày;
+ Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo thông báo: 5 ngày;
+ Lãnh đạo Sở Tài chính duyệt: 3 ngày;
+ Bộ phận một cửa phát hành văn bản: 0,5 ngày.

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Trong thời hạn 38 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận một cửa nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người có thẩm quyền phân văn bản đến.
 
Trình tự thực hiện:
+ Bộ phận một cửa: 0,5 ngày;
+ Phòng QLNS phân công Cán bộ thẩm định: 1 ngày;
+ Cán bộ thẩm tra và lập biên bản, dự thảo thông báo: 28 ngày;
+ Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo thông báo: 5 ngày;
+ Lãnh đạo Sở Tài chính duyệt: 3 ngày;
+ Bộ phận một cửa phát hành văn bản: 0,5 ngày.
 
c) Kết quả giải quyết: Thông báo thẩm tra, xét duyệt của Sở Tài chính.

3. Bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị, địa phương:

a) Hồ sơ, bao gồm:
- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Tài liệu thuyết minh, giải trình (nếu có).

b) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận một cửa nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người có thẩm quyền phân văn bản đến.

c) Trình tự thực hiện:
- Bộ phận một cửa: 0,5 ngày;
- Phòng QLNS phân công Cán bộ thẩm định: 1 ngày;
- Cán bộ thẩm định và đề xuất, dự thảo văn bản: 4 ngày;
- Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo văn bản: 2 ngày;
- Lãnh đạo Sở duyệt, trình UBND tỉnh: 2 ngày;
- Bộ phận một cửa phát hành văn bản: 0,5 ngày.

d) Kết quả giải quyết: Tờ trình UBND tỉnh.

4. Trả lời chính sách, chế độ theo đề nghị của đơn vị:


a) Hồ sơ, bao gồm:
Công văn đề nghị của đơn vị.

b) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận một cửa nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người có thẩm quyền phân văn bản đến.

c) Trình tự thực hiện:
- Bộ phận một cửa: 0,5 ngày;
- Phòng QLNS phân công cán bộ thẩm định: 1 ngày;
- Cán bộ dự thảo văn bản: 4 ngày;
- Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo văn bản: 2 ngày;
- Lãnh đạo Sở duyệt, trình UBND tỉnh: 2 ngày;
- Bộ phận một cửa phát hành văn bản: 0,5 ngày.

d) Kết quả giải quyết: Công văn trả lời được phê duyệt.

5. Góp ý các đề án, chính sách:

a) Hồ sơ, bao gồm:
Công văn đề nghị của đơn vị.

b) Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ phận một cửa nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người có thẩm quyền phân văn bản đến.
c) Trình tự thực hiện:

- Bộ phận một cửa: 0,5 ngày;
- Phòng QLNS phân công Cán bộ thẩm định: 1 ngày;
- Cán bộ thẩm định và đề xuất, dự thảo văn bản: 4 ngày;
- Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo văn bản: 2 ngày;
- Lãnh đạo Sở Tài chính duyệt, trình UBND tỉnh: 2 ngày;
- Bộ phận một cửa phát hành văn bản: 0,5 ngày.

d) Kết quả giải quyết: Công văn góp ý được duyệt.


1
     

 


THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:

Đang online: 2

Số lượt truy cập: 478513