Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/10/2017]
THÔNG TƯ Số: 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 v/v Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 15/09/2017]
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao cho ngành Tuyên giáo tại Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 24/7/2017 (chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 13/09/2017]
V/v triển khai hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sử nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2017.
Xem chi tiết:
Công văn của Sở Tài chính;
Công văn của UBND tỉnh KH.
[Đăng ngày 05/09/2017]
Công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh Khánh Hòa làm đại diện chủ sở hữu năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 27/07/2017]
Thông tư Số: 48/2017/TT-BTC quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 26/07/2017]
Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 26/06/2017]
Giá bán xăng dầu ngày 20/6/2017
Quyết định số 308/PLXPK-QĐ-GĐ ngày 20/6/2017
[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ lữ hành thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 251/TB-UBND 
Thông báo số 252/TB-UBND 
 
 

     

 


Đang online: 52

Số lượt truy cập: 953487