Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/01/2018]
v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC, ban hành thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý.
Xem chi tiết Quyết định số 2731/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính tại đây
[Đăng ngày 03/01/2018]
Công văn số 17676/BTC-KBNN v/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2017 trên TABMIS (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 03/01/2018]
Thông tư 133/2017/TT-BTC v/v quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 30/12/2017]
Trình tự thủ tục xác định mức độ, giá trị tài sản bị thiệt hại của doanh nghiệp do cơn bão số 12 gây ra
(xem chi tiết công văn hướng dẫn tại đây)
[Đăng ngày 27/12/2017]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 11841/UBND-KT ngày 12/12/2017 về việc hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới, theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 16098/BTC-CĐKT ngày 28/11/2017. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện lưu ý thêm nội dung sau:

Chi tiết:

- Công văn hướng dẫn của Sở Tài chính (xem tại đây)

- Công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính (xem tại đây)

[Đăng ngày 05/12/2017]
Xem chi tiết công văn hướng dẫn số 15602/BTC-KBNN tại đây
[Đăng ngày 30/11/2017]
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính  v/v hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 15/10/2017]
Thông tư số 102/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 13/10/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
 
 

     

 


Đang online: 54

Số lượt truy cập: 992338