Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 21/09/2018]
Góp ý dự thảo Nghị quyết:Về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Dự thảo Tờ trình;
Dự thảo Nghị quyết.

[Đăng ngày 15/05/2018]
Về  việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- Công văn số 1811/STC-QLG&CS
- Dự thảo Tờ trình UBND
- Dự thảo Nghị quyết
[Đăng ngày 30/03/2018]
Dự thảo và Tở trình Nghị Quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung NQ số 12/2016/NQ-HĐND
Tải về tại đây
[Đăng ngày 20/08/2017]
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải và quý cơ quan, đơn vị quan tâm, khẩn trương góp ý các dự thảo Nghị định của Chính phủ nêu trên gửi văn bản về Sở Tài chính theo địa chỉ số 04 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời gửi file mềm vào hộp thư điện tử lthha@khanhhoa.gov.vn, số điện thoại 02583.826741 (Phòng Quản lý Giá – Công sản) trước ngày 28/8/2017
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (xem chi tiết tại đây)
- Dự thảo Nghị đinh (xem chi tiết tại đây)
- Dự thảo Nghị định Quy định việc sắp xếp lại tài sản công  (xem chi tiết tại đây)
 - Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không (xem chi tiết tại đây)
  - Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải (xem chi tiết tại đây)
 - Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 14/07/2017]
V/v tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tải về các văn bản dự thảo tại đây

 [Đăng ngày 15/06/2017]
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
     

 


Đang online: 23

Số lượt truy cập: 1088121