Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 20/08/2017]
Triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải và quý cơ quan, đơn vị quan tâm, khẩn trương góp ý các dự thảo Nghị định của Chính phủ nêu trên gửi văn bản về Sở Tài chính theo địa chỉ số 04 Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời gửi file mềm vào hộp thư điện tử lthha@khanhhoa.gov.vn, số điện thoại 02583.826741 (Phòng Quản lý Giá – Công sản) trước ngày 28/8/2017
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (xem chi tiết tại đây)
- Dự thảo Nghị đinh (xem chi tiết tại đây)
- Dự thảo Nghị định Quy định việc sắp xếp lại tài sản công  (xem chi tiết tại đây)
 - Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không (xem chi tiết tại đây)
  - Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải (xem chi tiết tại đây)
 - Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 14/07/2017]
V/v tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tải về các văn bản dự thảo tại đây

 [Đăng ngày 15/06/2017]
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 15/06/2017]
Dự thảo NGHỊ QUYẾT V việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 15/06/2017]
- Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  (xem chi tiết tại đây)
Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 14/06/2017]

Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Về việc quy định về định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 14/06/2017]

Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Về việc quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 14/06/2017]

Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Về việc quy định về mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 13/06/2017]
Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
123
 
 

     

 


Đang online: 40

Số lượt truy cập: 992324