Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/07/2017]
V/v tham gia ý kiến các dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tải về các văn bản dự thảo tại đây

 [Đăng ngày 15/06/2017]
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 15/06/2017]
Dự thảo NGHỊ QUYẾT V việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 15/06/2017]
- Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  (xem chi tiết tại đây)
Dự thảo TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ (%) để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 14/06/2017]

Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Về việc quy định về định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 14/06/2017]

Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Về việc quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 14/06/2017]

Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Về việc quy định về mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)

[Đăng ngày 13/06/2017]
Dự thảo: NGHỊ QUYẾT Quy định về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 04/05/2017]
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BTC
Công văn 1529/STC-TCHCSN; Dự thảo Tờ Trình;Dự thảo Nghị Quyết (xem tại đây)
[Đăng ngày 18/03/2017]

V/v góp ý Nghị quyết về việc quy định về mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Tải về:
- Dự thảo Tờ trình
- Dư thảo Nghị Quyết

123
 
 

     

 


Đang online: 25

Số lượt truy cập: 933707