Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 20/11/2018]
V/v rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc tỉnh Khánh Hòa
Dự thảo phương án sắp xếp nhà, đất tổng thể 
[Đăng ngày 02/11/2018]
V/v góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định mức rút bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, Thị xã, Tp 
(Công văn; dự thảo QĐ xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 02/11/2018]
    V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng tính giá thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Công văn 4527/STC-QLGCS (đính kèm dự thảo Quyết định, Phụ lục);
Bản mềm;
[Đăng ngày 29/10/2018]
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 29/10/2018]
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Dự thảo Quyết định (xem tại đây)
[Đăng ngày 21/09/2018]
Góp ý dự thảo Nghị quyết:Về việc quy định mức chi thù lao cho báo cáo viên, giảng viên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Dự thảo Tờ trình;
Dự thảo Nghị quyết.

[Đăng ngày 15/05/2018]
Về  việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- Công văn số 1811/STC-QLG&CS
- Dự thảo Tờ trình UBND
- Dự thảo Nghị quyết
     

 


Đang online: 40

Số lượt truy cập: 1165024