Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/05/2017]
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BTC
Công văn 1529/STC-TCHCSN; Dự thảo Tờ Trình;Dự thảo Nghị Quyết (xem tại đây)
[Đăng ngày 18/03/2017]

V/v góp ý Nghị quyết về việc quy định về mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Tải về:
- Dự thảo Tờ trình
- Dư thảo Nghị Quyết

[Đăng ngày 18/03/2017]
V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bản tỉnh Khánh Hoà (tải về tại đây)
[Đăng ngày 13/03/2017]
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. (Tải về tại đây)
[Đăng ngày 10/03/2017]

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Tải về Dự thảo

[Đăng ngày 10/03/2017]
Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc ban hành mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường  đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tải về Dự thảo và các biểu phí đính kèm 
[Đăng ngày 03/03/2017]
Dự thảo Về việc ban hành Nghị quyết quy định về mức chi xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Dự thảo Tờ trình;
Dự thảo Nghị Quyết.
[Đăng ngày 03/03/2017]
Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa tỉnh Khánh Hòa (thay thế Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa tỉnh Khánh Hòa), đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý; đồng thời để báo cáo số liệu việc triển khai Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND, đề nghị các cơ quan, địa phương cung cấp số kinh phí trích và số thực chi năm 2014 - 2016 (theo phụ lục kèm theo). Văn bản đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/3/2017 để hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND tỉnh.
- Công văn góp ý;
- Dự thảo tờ trình;
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
[Đăng ngày 02/03/2017]
Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thay thế Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 05/12/2012 về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trên địa tỉnh Khánh Hòa.); đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý đồng thời để báo cáo số liệu việc triển khai Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND, đề nghị các cơ quan, địa phương cung cấp số kinh phí thực hiện công tác tiếp dân năm 2013 - 2016 (số lượng người tiếp, ngày tiếp, số kinh phí thực hiện). Văn bản đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 06/3/2017 để hoàn chỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo UBND tỉnh.
Công văn góp ý;
Dự thảo tờ trình;
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
[Đăng ngày 08/12/2016]
Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
Dự thảo Thông tư (tải về tại đây)
12

     

 


Đang online: 80

Số lượt truy cập: 908576