Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 28/04/2017 ]
BAN GIÁM ĐỐC:

      Giám đốc:
    Lê Hữu Hoàng
    ĐT: (0258)3822970
    Email: lhhoang@khanhhoa.gov.vn
    Tóm tắt tiểu sử: Năm 2001: Phó Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Năm 2002: Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Yến sào Khánh Hòa, Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Năm 2005: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang; Năm 2007 đến tháng 3/2016: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa; Từ tháng 3/2016 đến nay: Giám đốc Sở Tài chính
   Nhiệm vụ và quyền hạn: Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở (nếu có) đảm bảo đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành; Trình UBND tỉnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở (nếu có); Ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trực thuộc Sở (nếu có); Ban hành Quy chế làm việc của Sở, quy định cụ thể mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện.
   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Bé

    ĐT: (0258)3828970

    Email: nbe@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Ngọc Tâm

    ĐT: (0258)3812340

    Email: nntam@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Lê Quang Vinh

    ĐT: (0258)3828988

    Email: lqvinh@khanhhoa.gov.vn

 


CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
Stt Phòng  Chức vụ  Họ và tên   ĐT(0258)  Email
1  Văn phòng
Chánh 
Văn phòng
Trần Anh  Tuấn 3813832 tatuan@khanhhoa.gov.vn
2

3
P.Chánh 
Văn phòng
Nguyễn Thị Xuân Anh   3827773 ntxanh@khanhhoa.gov.vn   
4
Tài chính 
Hành chính
sự nghiệp
Trưởng phòng Lê Quốc Thành  3821268  lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
5 P.Trưởng phòng Nguyễn Lê Kỳ Thịnh  3822245 nlkthinh@khanhhoa.gov.vn  
 6  P.Trưởng phòng 

 3821268 @khanhhoa.gov.vn
7          Quản lý 
ngân sách
Trưởng phòng   Vĩnh Thông  3822055 vthong@khanhhoa.gov.vn 
8 P.Trưởng phòng Bùi Thị Khánh Vân    3824099  btkvan@khanhhoa.gov.vn  
9


  
10
Tài chính
doanh nghiệp
Trưởng phòng Nguyễn Viết Hưng   3827710 nvhung.stc@khanhhoa.gov.vn
11 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Huyên  3827710 ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn
12  Thanh tra 
Chánh 
Thanh tra
Nguyễn Thị Ngọc  Lan
 3822072 ntnlan.stc@khanhhoa.gov.vn
13
P.Chánh 
Thanh tra
Lê Trung Nguyên  3827858 ltnguyen@khanhhoa.gov.vn
14 Tài chính 
Đầu tư 

Trưởng phòng
Lê Huy Linh
 3823692 lhlvu@khanhhoa.gov.vn
15


 
16 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Tân  3827709 ntmtan@khanhhoa.gov.vn 
17 P.Trưởng phòng Tiêu Đại Thanh  3823692 tdthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
18 Quản lý giá và công sản
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc
Hoa
 3562509 ntnhoa.stc@khanhhoa.gov.vn
19 P.Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thanh
Thủy  3826741
nttthuy.stc@khanhhoa.gov.vn
 20 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Phương   Thảo   3827894  ntpthao@khanhhoa.gov.vn

CÁC TIN KHÁC
 
 

     

 


Đang online: 10

Số lượt truy cập: 953440