Độ ẩm:
Sức gió:
[ Ngày tạo: 13/07/2012 ]

   

        Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính (sau đây gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật.

         Sở Tài chính chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.
*Lịch sử hình thành và phát triển:
Năm đầu tiên sau ngày giải phóng, lực lượng cán bộ ngành Kinh tài được điều động về tiếp quản tại thị xã Nha Trang và các huyện không nhiều, nhưng phải đảm nhận công việc của các ngành: Tài chính, Thương nghiệp, Lương thực, Công nghiệp, Nông nghiệp và Ngân hàng. Đối với cơ quan Tài chính Khánh Hòa, khi đó được Bộ Tài chính và Ban Kinh Tài Khu V điều động bổ sung một số cán bộ để thành lập Ty Tài chính Khánh Hòa và Ban Tài chính cấp huyện.

Tháng 9/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa III) họp Hội nghị lần thứ 24, quyết định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới nhằm hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để đảm bảo thống nhất lãnh đạo và phù hợp với tình hình Miền Nam sau ngày giải phóng, Hội nghị quyết định giải thể Trung ương Cục Miền Nam và các Khu ủy ở cả hai miền, sát nhập một số tỉnh thành những đơn vị hành chính kinh tế với quy mô cần thiết. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ra các Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 29/9/1975 về việc bỏ khu hợp tỉnh; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 20/10/1975 về điều chỉnh việc hợp nhất một số tỉnh ở Miền Nam. Theo chủ trương của Trung ương, hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên được hợp nhất thành tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Phú Khánh. Ngày 29/10/1975, Ủy ban nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ ra Quyết định số 155 về việc hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên thành tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Phú Khánh; giải thể Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Khánh Hòa, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Phú Khánh, lấy thị xã Nha Trang là tỉnh lỵ, theo đó hợp nhất tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của hai tỉnh cũ theo tỉnh mới. Đối với cán bộ, công chức của Ty Tài chính Khánh Hòa và Ty Tài chính Phú Yên sát nhập thành lập Ty Tài chính Phú Khánh.

Ngày 23/5/1988 UBND tỉnh Phú Khánh ban hành quyết định số 729/UB về việc sát nhập Ủy ban Vật giá vào Sở Tài chính, theo đó ngày 25/5/1988, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh ban hành Quyết định số 771/UB về việc sửa đổi tên gọi, chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của Sở Tài chính; đổi tên Sở Tài chính gọi là Sở Tài chính-Vật giá. 

 Ngày 30/6/1989, Kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh mới là tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh Khánh hòa có 8 đơn vị hành chính, gồm thành phố Nha Trang và 7 huyện: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Ranh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Trường Sa.  Ngày 01/7/1989 tái lập tỉnh Khánh Hòa, sau khi tái lập Tỉnh Khánh Hòa, ngày 28/7/1989, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 112/UB bổ nhiệm Ban lãnh đạo Sở Tài chính-Vật giá Khánh Hòa.

Từ ngày 01/10/1990 Cục thuế Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở các phòng: Thuế tài vụ Hợp tác xã Nông nghiệp; Chi cục Thuế công thương nghiệp và Chi cục thuế Quốc doanh và quản lý Tài chính xí nghiệp; trước đó ngày 04/01/1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 07/QĐ-HĐBT thành lập hệ thống kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính với chức năng chính là giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước. Sau 3 tháng chuẩn bị chu đáo, với sự chỉ đạo chặt chẽ và trực tiếp của Bộ Tài chính, sự phối hợp tích cực của Ngân hàng nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của UBND các cấp và các ngành có liên quan, Kho bạc nhà nước đã hoàn thành tổ chức theo hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương (gồm 3 cấp: Trương ương,  tỉnh và huyện) và chính thức đi vào hoạt động trên phạm vi cả nước từ ngày 01/4/1990, trong đó có Kho bạc  nhà nước tỉnh và Kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.    

Ngày 08/6/2010, Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng ra Quyết định số 323-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2010-2015, gồm 07 đồng chí:

a) Đ/c Nguyễn Bé, Bí Thư Đảng ủy;

b) Đ/c Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy;

c) Đ/c Phạm Viêng Hà, Đảng ủy viên;

d) Đ/c Nguyễn Ngọc Hoa, Đảng ủy viên;

đ) Đ/c Nguyễn Lẫy, Đảng ủy viên;

e) Đ/c Lê Quốc Thành, Đảng ủy viên;

f) Đ/c Lê Quang Vinh, Đảng ủy viên.

 Ngày 22/5/2015 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ra quyết định số 2887-QĐ/ĐUK chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 07 đồng chí:

a) Đ/c Nguyễn Bé, Bí Thư Đảng ủy;

b) Đ/c Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy;

c) Đ/c Lê Quang Vinh, Đảng ủy viên.

d) Đ/c Lê Quốc Thành, Đảng ủy viên;

đ) Đ/c Vĩnh Thông, Đảng ủy viên;

e) Đ/c Nguyễn Lê Kỳ Thịnh, Đảng ủy viên;

f) Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan, Đảng ủy viên.                 

Ban Giám đốc: Ngày 31/8/2010, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính kể từ ngày 01/9/2010. Ngày 07/3/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 578/QĐ-UB bổ nhiệm Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính kể từ ngày 15/3/2012. Giai đoạn 2011-2015 Ban Giám đốc Sở Tài chính gồm có 04 đ/c sau đây:

a) Đ/c Nguyễn Xuân Long, Giám đốc;

b) Đ/c Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc;

c) Đ/c Nguyễn Bé, Phó Giám đốc;

d) Đ/c Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc.

Một số thành tích nổi bật của cơ quan Tài chính từ 1975 đến 2015

Quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan tài chính tỉnh Khánh Hòa đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp nói riêng. Để ghi nhận những đóng góp đó, cơ quan quan tài chính tỉnh Khánh Hòa đã được các cấp khen tặng những phần thưởng cao quý. Cụ thể:

1. Đối với tập thể Sở Tài chính

- Huân chương Độc lập hạng ba đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Huân chương lao động hạng nhì, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1993 đến năm 1997, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Huân chương lao động hạng nhất, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1998 đến năm 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Cờ thi đua của Chính phủ, đẫn đầu phong trào thi đua năm 2009.

- Cờ thi đua của Chính phủ, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1997-1999, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa, tặng đơn vị dẫn đầu thi đua khối quản lý tài chính năm 2011.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh Khánh Hòa, tặng đơn vị dẫn đầu thi đua 5 năm (2011-2015).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014.

- 02 Bằng khen của Bộ Tài chính, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kỷ  niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ III; và thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ công tác quản lý tài chính-ngân sách năm 2010.

- 11 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về các thành tích:

+ Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ơ cơ sở (1998-2008);

+ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của khối cơ quan quản lý tài chính năm 2008 và năm 2009;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tài chính công giai đoạn 2001-2010;

+ Đã có thành tích trong công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà  nước giai đoạn 2006-2010;

+ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010;

+ Đơn vị xuất sắc toàn diện của khối thi đua quản lý tài chính tỉnh Khánh Hòa năm 2012; 2013; 2014 và năm 2015.

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2013;

2. Đối với cơ quan tài chính các huyện, thị xã, thành phố

2.1. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Nha Trang:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005;

- Huân chương lao động hạng ba, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh:

- 09 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì:

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 1999;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2000;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2001;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2003;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2006;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới 1989-1998;

+ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm 2001-2005;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có thành xuất sắc trong công tác từ năm 2007 đến năm 2009.

2.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Diên Khánh:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2000 đến năm 2004;

- 18 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì đã có thành tích trong công tác từ năm 1998 đến năm 2015.

2.3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Diên Khánh:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013;

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đã có thành tích suất sắc trong phao trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015.

CÁC TIN KHÁC
 
 

     

 


Đang online: 28

Số lượt truy cập: 953462