Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/01/2015]
Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 01/01/2015]
Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa
[Đăng ngày 05/06/2014]

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau:

1. Về kê khai giá và niêm yết giá dịch vụ lưu trú:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú gửi thông báo mức giá dịch vụ lưu trú do tổ chức, cá nhân quyết định đến Sở Tài chính. Sau khi gửi thông báo giá như nêu trên, tổ chức, cá nhân phải niêm yết giá (theo mẫu quy định tại phụ lục số 3 đính kèm) và bán đúng giá niêm yết theo mức giá đã thông báo với Sở Tài chính.

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú gửi thông báo mức giá dịch vụ lưu trú dưới hình thức gửi Biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lưu trú gồm các văn bản như sau:

- Công văn về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú (theo mẫu quy định tại phụ lục số 1 đính kèm).

- Bảng kê khai giá dịch vụ lưu trú (theo theo mẫu quy định tại phụ lục số 2 đính kèm).

3. Về số lượng Biểu mẫu và hình thức gửi Biểu mẫu kê khai giá:

- Về số lượng Biểu mẫu kê khai giá gửi đến Sở Tài chính: 01 bộ hồ sơ.

- Về hình thức gửi Biểu mẫu kê khai giá: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú gửi Biểu mẫu kê khai giá trực tiếp tại Văn thư hoặc Bộ phận một cửa của Sở Tài chính hoặc gửi qua đường công văn đến Sở Tài chính.

4. Về thời gian gửi Biểu mẫu kê khai giá dịch vụ lưu trú đến Sở Tài chính: Ít nhất trước 03 ngày so với thời gian doanh nghiệp dự kiến mức giá có hiệu lực.

Tải xuống Biểu mẫu:
CV 2089-STC-VGCS.doc
Phụ lục 01.doc
Phụ lục 02.doc
Phụ lục 03.doc
                                                                                                                                                                

12

 
 

 

     

 

Đang online: 3

Số lượt truy cập: 518990