Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 28/11/2018]
Công khai số liệu dự toán năm 2019 (xem chi tiết Tại đây)
[Đăng ngày 11/10/2018]
Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý III năm 2018
(chi tiết xem Tại đây)
[Đăng ngày 08/07/2018]
Công khai tình hình thực hiện dự toán Quý II năm 2018
(chi tiết xem Tại đây)
[Đăng ngày 12/04/2018]
Công khai cân đối ngân sách địa phương Quý I-2018 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2018]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 (xem chi tiết tại đây)
Phụ lục
[Đăng ngày 01/12/2017]
Báo cáo số 247/BC-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2017, xây dựng dự toán năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách năm 2018-2020
Các biểu mẫu đính kèm xem tại đây
[Đăng ngày 13/10/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2017 (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 11/07/2017]
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2017
Xem chi tiết tại đây
[Đăng ngày 14/01/2017]
Công bố công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 (xem chi tiết tại đây)
Phụ lục
12
     

 


Đang online: 24

Số lượt truy cập: 1109861