Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 01/02/2016]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Sở Tài chính báo cáo tình hình các chủ đầu tư, Ban QLDA chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm ngày 31/12/2015 (xem chi tiết báo cáo tại đây)
[Đăng ngày 10/11/2015]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngàỵ 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Sở Tài chính báo cáo tình hình các chủ đầu tư, Ban QLDA trên địa bàn tỉnh chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đến thời điểm ngày 30/9/2015 như sau: (xem chi tiết và tải Báo cáo tại đây)
[Đăng ngày 31/12/2014]
Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh "Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa trong lĩnh vực thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước tại Sở Tài chính Khánh Hòa
1

     

 


Đang online: 72

Số lượt truy cập: 865291