Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 12/10/2019]
BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc:

 Vĩnh Thông

 ĐT: (0258)3822970

   Phó Giám đốc:

 Nguyễn Bé

 ĐT: (0258)3828970

 Email: nbe@khanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc:

 Nguyễn Ngọc Tâm

 ĐT: (0258)3812340

 Email: nntam@khanhhoa.gov.vn

   Phó Giám đốc
 Lê Quốc Thành
 ĐT: (0258)3828988

 Email: lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn


CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
Stt Họ và tên   Chức vụ  ĐT  Email
I 
 Văn phòng sở
   ((0258)
1  Nguyễn Thị    Hiền  P.Chánh VP
 phụ trách VP
 3813832  nthien.stc@khanhhoa.gov.vn
2  Nguyễn Thị Xuân   Anh   P.Chánh VP  3827773   ntxanh@khanhhoa.gov.vn
3  Nguyễn Xuân    Hòa   Chuyên viên  3821267  nxhoa@khanhhoa.gov.vn
4  Triệu Quỳnh Bích   Thảo  Cán sự    3821267  tqbthao@khanhhoa.gov.vn
5  Phạm Thị Thanh      Thảo  Chuyên viên  3821267  pttthao@khanhhoa.gov.vn
6  Nguyễn Đình  Chung  Chuyên viên  3813832  ndchung@khanhhoa.gov.vn
7  Trần Xuân  Thiện  Cán sự    3821267  txthien@khanhhoa.gov.vn
 8   Đặng Xuân   Bình  Nhân viên  3826741  dxbinh.stc@khanhhoa.gov.vn
9  Bùi Thị  Vui  Nhân viên  3821267  btvui@khanhhoa.gov 
II   Quản lý ngân sách      
1  Trần Thị Ngọc   Giàu
 P.Trưởng phòng, 
 Phụ trách phòng 
 3824099  ttngiau@khanhhoa.gov.vn 
2  Lê Thị Vĩnh    Hảo    Chuyên viên    3824099  ltvhao@khanhhoa.gov.vn   
3  Lê Thị Hải    Chuyên viên   3824099  lthha@khanhhoa.gov.vn 
4  Hà Trí       Huân   Chuyên viên    3824099  hthuan@khanhhoa.gov.v 
5  Đào Vũ Khánh   Nhật   Chuyên viên    3824099  dvknhat@khanhhoa.gov  
6  Dương Thị Hồng  Loan    Chuyên viên    3824099  dthloan@khanhhoa.gov.vn 
7  Nguyễn Thị Thu  Hương  Chuyên viên   3824099  ntthuong02.stc@khanhhoa.gov.vn
III Tài chính hành chính sự nghiệp    
1 Bùi Thị Khánh  Vân  Trưởng phòng  3821268  btkvan@khanhhoa.gov.vn 
2 Nguyễn Lê Kỳ   Thịnh    P.Trưởng phòng  3822245  nlkthinh@khanhhoa.gov.vn 
3 Nguyễn Phúc   Hảo    Chuyên viên  3822245  nphao@khanhhoa.gov.vn 
4 Dương Thu    Hương  Chuyên viên   3822245  dthuong@khanhhoa.gov.v 
5  Huỳnh Thị Phương  Vi   Chuyên viên   3822245  htpvi@khanhhoa.gov.vn
6 Nguyễn Thị Khánh   Nhung    Chuyên viên   3822245  ntknhung@khanhhoa.gov.vn
7 Mai Thị Thanh     Nhàn  Chuyên viên   3822245  mttnhan@khanhhoa.gov.vn
IV  Tài chính doanh nghiệp       
 1   Nguyễn Viết   Hưng   Trưởng phòng  3827710  nvhung@khanhhoa.gov.vn 
2  Nguyễn Thị Minh Huyên    P.Trưởng phòng  3827710  ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn
3  Trần Ngọc  Anh  Chuyên viên  3827710   nanh@khanhhoa.gov.vn 
V
 Thanh tra      
 1   Nguyễn Thị Ngọc    Lan  Chánh Thanh tra   3822072  ntnlan.stc@khanhhoa.gov.v 
  2  Lê Trung   Nguyên  P.Chánh Thanh tra   3827858  ltnguyen@khanhhoa.gov.v 
 3   Phạm Văn   Mạnh  Thanh tra viên     3822072  pvmanh@khanhhoa.gov.vn 
4  Dương Tường     Vy   Thanh tra viên    3822072   dtvy@khanhhoa.gov.vn
5  Trần Thị Kim      Thanh  Thanh tra viên    3822072  ttkthanh@khanhhoa.gov.vn 
6  Phạm Khánh  Linh    Thanh tra viên    3822072   pkinh@khanhhoa.gov.vn 
VI  Tài chính đầu tư
 
1  Tiêu Đại    Thanh  Trưởng phòng
 3823692   tdthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
 2   Huỳnh Hữu   Giỏi   Chuyên viên  3827709   hhgioi@khanhhoa.gov.vn
3  Lê Thị Ngọc      Bích   Chuyên viên  3827709   ltnbich@khanhhoa.gov.vn 
4  Huỳnh Thị Hoàng   Giao   Chuyên viên  3827709  hthgiao@khanhhoa.gov.vn 
5  Lê Gia Thiên  An Chuyên viên 3827709  lgtan@khanhhoa.gov.vn 
6  Nguyễn Toàn   Dũng  Chuyên viên  3823692   ntdung@khanhhoa.gov.vn
7  Trần Quang   Sáng  Chuyên viên  3827709   tqsang@khanhhoa.gov.vn 
 VII   Quản lý giá và công sản    
1  Nguyễn Thị Phương   Thảo 
 P.Trưởng phòng,
 Phụ trách phòng 
 3827894  ntpthao.stc@khanhhoa.gov.vn
  2  Phan Đặng Tấn  Huy   P.Trưởng phòng  3827894  pdthuy@khanhhoa.gov.v
  3  Lê Thị Kim  Oanh  Chuyên viên  3827894  ltkoanh@khanhhoa.gov.vn
  4  Huỳnh Thị Thanh  Dung  Chuyên viên  3827894  httdung@khanhhoa.gov.vn 
  5  Vũ Thị Kim    Ngân  Chuyên viên  3826741  vtkngan@khanhhoa.gov.vn 
  6  Nguyễn Thị  Thu  Hằng  Chuyên viên  3826741  ntthang@khanhhoa.gov.vn
  7  Ngô Đức     Thành  Chuyên viên  3826741  ndthanh@khanhhoa.gov.vn
  8  Nguyễn Hồng  Đức  Chuyên viên  3826741  nhduc@khanhhoa.gov.vn1

     

 

Đang online: 17

Số lượt truy cập: 1365864