Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/10/2016]

BAN GIÁM ĐỐC:

   

    Giám đốc:

    Lê Hữu Hoàng

    ĐT: 3822970

    Email: lhhoang@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Bé

    ĐT: 3828970

    Email: nbe@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Ngọc Tâm

    ĐT: 3812340

    Email: nntam@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Lê Quang Vinh

    ĐT: 3828988

    Email: lqvinh@khanhhoa.gov.vn

 


CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
Stt Phòng  Chức vụ  Họ và tên   ĐT  Email
1  Văn phòng
Chánh 
Văn phòng 
Nguyễn   Lẫy 3813832 nlay@khanhhoa.gov.vn
2
P.Chánh 
Văn phòng
Nguyễn Thị Xuân Anh  3821267  ntxanh@khanhhoa.gov.vn  
3  


     
4
Tài chính 
Hành chính
sự nghiệp
Trưởng phòng Lê Quốc Thành  3821268  lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
5 P.Trưởng phòng Nguyễn Lê Kỳ Thịnh  3822245 nlkthinh@khanhhoa.gov.vn  
 6  P.Trưởng phòng  Trần Anh Tuấn   3821268 tatuan@khanhhoa.gov.vn
7          Quản lý 
ngân sách
Trưởng phòng   Vĩnh Thông  3822055 vthong@khanhhoa.gov.vn 
8 P.Trưởng phòng Bùi Thị Khánh Vân    3824099  btkvan@khanhhoa.gov.vn  
9


   
10
Tài chính
doanh nghiệp
Trưởng phòng Nguyễn Viết Hưng   3827710 nvhung.stc@khanhhoa.gov.vn
11 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Huyên  3827710 ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn
12  Thanh tra 
Chánh 
Thanh tra
Nguyễn Thị Ngọc  Lan
 3822072 ntnlan.stc@khanhhoa.gov.vn
13
P.Chánh 
Thanh tra
Lê Trung Nguyên  3827858 ltnguyen@khanhhoa.gov.vn
14 Tài chính 
Đầu tư 

Trưởng phòng
Lê Huy Linh
 3823692 lhlvu@khanhhoa.gov.vn
15 P.Trưởng phòng Phạm Viêng   3827709 pvha@khanhhoa.gov.vn
16 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Tân  3827709 ntmtan@khanhhoa.gov.vn 
17 P.Trưởng phòng Tiêu Đại Thanh  3823692 tdthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
18 Quản lý giá và công sản
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc
Hoa
 3562509 ntnhoa.stc@khanhhoa.gov.vn
19 P.Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thanh
Thủy  3826741
nttthuy.stc@khanhhoa.gov.vn
 20 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Phương   Thảo   3827894  ntpthao@khanhhoa.gov.vn


1

     

 


Đang online: 37

Số lượt truy cập: 892200