Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 28/02/2019]

BAN GIÁM ĐỐC:

   

    

    Giám đốc:

    Vĩnh Thông

    ĐT: (0258)3828988

    Email: vthong@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Bé

    ĐT: (0258)3828970

    Email: nbe@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Ngọc Tâm

    ĐT: (0258)3812340

    Email: nntam@khanhhoa.gov.vn

   

    

 


CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
Stt Phòng  Chức vụ  Họ và tên   ĐT(0258)  Email
1  Văn phòng
Chánh 
Văn phòng 
Trần Anh Tuấn 3813832 tatuan@khanhhoa.gov.vn
2
P.Chánh 
Văn phòng
Nguyễn Thị Xuân Anh  3827773  ntxanh@khanhhoa.gov.vn  
3
P.Chánh 
Văn phòng


3827773 
1
Tài chính 
Hành chính
sự nghiệp
Trưởng phòng Bùi Thị Khánh Vân  3821268  btkvan@khanhhoa.gov.vn
2 P.Trưởng phòng Nguyễn Lê Kỳ Thịnh  3822245 nlkthinh@khanhhoa.gov.vn  
    P.Trưởng phòng Nguyễn Thị 
Hiền  3821268 nthien@khanhhoa.gov.vn
1          Quản lý 
ngân sách
Trưởng phòng  Lê Quốc Thành
 3822055 lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn 
2 P.Trưởng phòng Trần Thị Ngọc Giàu   3824099  ttngiau@khanhhoa.gov.vn  
   
1
Tài chính
doanh nghiệp
Trưởng phòng Nguyễn Viết Hưng   3827710 nvhung.stc@khanhhoa.gov.vn
2 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Huyên  3827710 ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn
1  Thanh tra 
Chánh 
Thanh tra
Nguyễn Thị Ngọc  Lan
 3822072 ntnlan.stc@khanhhoa.gov.vn
2
P.Chánh 
Thanh tra
Lê Trung Nguyên  3827858 ltnguyen@khanhhoa.gov.vn
1 Tài chính 
Đầu tư 

Trưởng phòng
Tiêu Đại
Thanh
 3823692 tdthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
2


 
3

 
 
1 Quản lý giá và công sản
P.Trưởng phòng, 
Phụ trách phòng

Nguyễn Thị Phương
Thảo 
3827894 
ntpthao@khanhhoa.gov.vn
2
 3 P.Trưởng phòng
Phan Đặng Tấn  Huy
 3827894 pdthuy@khanhhoa.gov.vn
 4
     

1
     

 


Đang online: 46

Số lượt truy cập: 1165003