Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/01/2018]

BAN GIÁM ĐỐC:

   

    Giám đốc:

    Lê Hữu Hoàng

    ĐT: (0258)3822970

    Email: lhhoang@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Bé

    ĐT: (0258)3828970

    Email: nbe@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Nguyễn Ngọc Tâm

    ĐT: (0258)3812340

    Email: nntam@khanhhoa.gov.vn

   

    Phó Giám đốc:

    Vĩnh Thông

    ĐT: (0258)3828988

    Email: vthong@khanhhoa.gov.vn

 


CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
Stt Phòng  Chức vụ  Họ và tên   ĐT(0258)  Email
1  Văn phòng
Chánh 
Văn phòng 
Trần Anh Tuấn 3813832 tatuan@khanhhoa.gov.vn
2
P.Chánh 
Văn phòng
Nguyễn Thị Xuân Anh  3827773  ntxanh@khanhhoa.gov.vn  
3
P.Chánh 
Văn phòng
Phan Đặng Tấn  Huy 3827773  pdthuy@khanhhoa.gov.vn
1
Tài chính 
Hành chính
sự nghiệp
P.Trưởng phòng Bùi Thị Khánh Vân  3821268  btkvan@khanhhoa.gov.vn
2 P.Trưởng phòng Nguyễn Lê Kỳ Thịnh  3822245 nlkthinh@khanhhoa.gov.vn  
    

 3821268 @khanhhoa.gov.vn
1          Quản lý 
ngân sách
Trưởng phòng  Lê Quốc Thành
 3822055 lqthanh.stc@khanhhoa.gov.vn 
2 P.Trưởng phòng Trần Thị Ngọc Giàu   3824099  ttngiau@khanhhoa.gov.vn  
   
1
Tài chính
doanh nghiệp
Trưởng phòng Nguyễn Viết Hưng   3827710 nvhung.stc@khanhhoa.gov.vn
2 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Huyên  3827710 ntmhuyen@khanhhoa.gov.vn
1  Thanh tra 
Chánh 
Thanh tra
Nguyễn Thị Ngọc  Lan
 3822072 ntnlan.stc@khanhhoa.gov.vn
2
P.Chánh 
Thanh tra
Lê Trung Nguyên  3827858 ltnguyen@khanhhoa.gov.vn
1 Tài chính 
Đầu tư 

Trưởng phòng
Lê Huy Linh
 3823692 lhlvu@khanhhoa.gov.vn
2 P.Trưởng phòng
Tiêu Đại
Thanh
 3823692 tdthanh.stc@khanhhoa.gov.vn
3 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Minh Tân  3827709 ntmtan@khanhhoa.gov.vn 
 
1 Quản lý giá và công sản
Trưởng phòng
Nguyễn Thị Ngọc
Hoa
 3562509 ntnhoa.stc@khanhhoa.gov.vn
2 P.Trưởng phòng
Nguyễn Thị Thanh
Thủy  3826741
nttthuy.stc@khanhhoa.gov.vn
 3 P.Trưởng phòng Nguyễn Thị Phương  Thảo   3827894  ntpthao@khanhhoa.gov.vn

1
 
 

     

 


Đang online: 52

Số lượt truy cập: 1045098