Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 25/08/2017]
   Thực hiện Kế hoạch số 524/KH-STC ngày 17/02/2017 về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017. Chiều ngày 25/8/2017, đồng chí Phan Quý Thành – Trưởng phòng Phổ biến pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã đến phổ biến, quán triệt cho toàn thể các cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính về Luật Tố tụng Hành chính; Luật Tố tụng Dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản có liên quan.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Sở phát biểu khai mạc Hội nghị
(xem tiếp)
[Đăng ngày 14/08/2017]
Kế hoach tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (xem chi tiết kế hoạch tại đây)
[Đăng ngày 27/10/2016]

Thực hiện kế hoạch số 61-KH/ĐUSTC ngày 14/10/2016 của Đảng ủy Sở Tài chính thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 26/10/2016, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 61-KH/ĐUSTC ngày 14/10/2016; Hướng dẫn số 62-CV/ĐUSTC ngày 19/10/2016 về đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 tập trung đăng ký và học tập làm theo phong cách “nói đi đôi với làm”; tiếp đó toàn thể đảng viên, CBCC và người lao động trong Đảng bộ nghe Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về tấm gương của Bác Hồ.

 
Đ/c Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở quán triệt tại hội nghị
(xem tiếp)
[Đăng ngày 12/10/2016]

     Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. 
    
Chiều ngày 11/10/2015, tại hội trường Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối và Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn, truyền thông cho các cán bộ Đoàn, công chức, viên chức trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn tại các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
    
Đồng chí Trần Văn Tin, Bác sĩ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Khánh Hòa - Báo cáo viên của lớp tập huấn.

Bác sĩ Trần Văn Tin
Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Khánh Hòa - Báo cáo viên
(xem tiếp)

[Đăng ngày 31/08/2016]
    Thực hiện Kế hoạch số 786/KH-STC ngày 09/3/2016 về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và Kế hoạch số 2297/KH-STC ngày 08/6/2016 về bổ sung nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016.
    Sáng ngày 30/8/2016, Đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và 2012; Luật Hộ tịch ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016; Luật Trưng cầu ý dân ban hành ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2016 cho toàn thể các cán bộ, công chức và người lao động thuộc Sở Tài chính.


Đồng chí
Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(xem tiếp)

[Đăng ngày 01/04/2016]

Thực hiện Kế hoạch số 786/KH-STC ngày 09/3/2016 về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và Kế hoạch số 855/KH-STC ngày 11/3/2016 về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của Sở Tài chính.

Chiều ngày 31/3/2016, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về CCHC; kết hợp tuyên truyền phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân .

Đồng chí Lê Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở chủ trì và truyền đạt.

Tổng số CBCC trong cơ quan là 63 đồng chí, có mặt 53 đ/c, đạt 84,1%, vắng 10 đ/c đi công tác, chiếm 15,9% tổng số CBCC.

Toàn cảnh buổi hội nghị

Tại hội nghị, đ/c Lê Quang Vinh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 gồm mục tiêu, nhiệm vụ CCHC và các giai đoạn của chương trình, trọng tâm là nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2 (2016-2020).(xem tiếp)
[Đăng ngày 06/11/2014]

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 706/KH-STC ngày 08/3/2014 về kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014 của Sở Tài chính và hưởng ứng Kế hoạch số 6180/UBND-NC ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014. Chiều ngày 06/11/2014, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tài chính đã mời đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật cán bộ, công chức năm 2008 cho gần 105 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài chính và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.

 

Đ/c Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Đăng ngày 06/07/2014]

Thực hiện Kế hoạch số 706/KH-STC ngày 08/3/2014 về kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014 của Sở Tài chính. Ngày 02/7/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tài chính đã mời đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2013 cho gần 50 cán bộ, công chức thuộc Sở Tài chính và công ty Bảo Minh Khánh Hoà.

[Đăng ngày 02/06/2014]

Thực hiện Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2014 của Sở Tài chính.

Sáng ngày 28/5/2014, tại hội trường Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 cho 117 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tài chính, Công ty Bảo Minh Khánh Hoà và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hoà.

Đ/c Nguyễn Quốc Ninh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Đăng ngày 06/04/2014]

         Thực hiện kế hoạch số 706/KH-STC ngày 18/3/2014 của Sở Tài chính Khánh Hòa về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, triển khai thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

           Ngày 04/4/2014, Sở Tài chính đã tổ chức học tập, tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn thể cán bộ công chức của Sở Tài chính.


  

Đồng chí Phan Quý Thành - Báo cáo viên

          Đồng chí Phan Quý Thành- Báo cáo viên - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa đã phổ biến đầy đủ toàn bộ nội dung của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, gồm 5 chương, 41 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Đây là lần đầu tiên nước ta có một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao dưới hình thức văn bản Luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

12
     

 


Đang online: 56

Số lượt truy cập: 1061866