Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 24/01/2017]
Kế hoạchKiểm soát TTHC năm 2017 của Sở Tài chính (xem tại đây)
[Đăng ngày 14/01/2017]
Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính phủ (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 09/01/2017]
Kế hoạch CCHC năm 2017 của Sở Tài chính (xem tại đây)
[Đăng ngày 30/11/2016]
Kế hoạch thực hiện công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 10/01/2016]

 

BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

Số: 69 /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính

---------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 98/2015/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Nghị quyết 01/NQ-CP) và Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

1. Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ (Phụ lục 01);

2. Chương trình công tác năm 2016 của Bộ Tài chính, gồm có:

+ Các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng Thông tư/Thông tư liên tịch đã được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 2806/QĐ-BTC ngày 29/12/2015 về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

+ Nhiệm vụ thường xuyên năm 2016 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Phụ lục 02).

Điều 2. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kết hợp kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính khi công tác tại các Bộ, Ngành, địa phương.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Nghị quyết 01/NQ-CP và Quyết định này, tập trung chỉ đạo điều hành đơn vị mình thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:

1. Đối với Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP (Phụ lục 01):

a) Nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì: Đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành liên quan để tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cụ thể như sau:

- Đối với báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quí: Các đơn vị gửi Vụ NSNN trước ngày 18 hàng tháng và tháng cuối quí để Vụ NSNN tổng hợp trình Bộ phê duyệt gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quí theo đúng quy định.

- Đối với báo cáo năm: Các đơn vị gửi Vụ NSNN trước ngày 20/11/2016 để Vụ NSNN tổng hợp trình Bộ phê duyệt và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/11/2016

b) Nhiệm vụ do các Bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp: Đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong Bộ để tổng hợp trình Bộ ý kiến tham gia với các Bộ, ngành chủ trì khi có yêu cầu; đồng thời chủ động theo dõi, nghiên cứu báo cáo Bộ những nội dung liên quan đến Bộ Tài chính.

2. Đối với các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng Thông tư/Thông tư liên tịch đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2806/QĐ-BTC ngày 29/12/2015:Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo tiến độ xây dựng các đề án và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 14 hàng tháng để Vụ Pháp chế tổng hợp trình Bộ trước ngày 20 hàng tháng phục vụ Bộ trưởng dự họp Chính phủ;đồng thời gửi Văn phòng Bộ (cả bản giấy và bản file theo địa chỉ (tonghopthuky-vpb@mof.gov.vn)) để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ. Trong thời gian từ ngày 14 hàng tháng đến ngày họp Chính phủ thường kỳ tháng đó, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thường xuyên các cập nhật tiến độ cho Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo Bộ về tiến độ triển khai các Đề án.

3. Đối với nhiệm vụ thường xuyên (Phụ lục 02): Các đơn vị có đánh giá tại báo cáo tổng kết hàng tháng của đơn vị và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quí để tổng hợp vào Báo cáo giao ban Bộ Tài chính định kỳ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này và chương trình công tác, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để báo cáo Bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cá nhân và tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ KH & ĐT;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cổng TTĐTBTC;

- Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 4.2. PL 2 - QD 2806.doc

4.1. PL 1 - QD 2806.doc

4. Quyet dinh 2806.doc

3. Phu luc 02 - QD 69.xlsx

2. Phu luc 01 - QD 69.xlsx

1
     

 


Đang online: 49

Số lượt truy cập: 1164946