[Đăng ngày 30/12/2013]

QĐ phe duyet kq xet tuyen.pdf

------------------------------------------------------------------------
[Đăng ngày 24/12/2013]


UBND TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

 


Số: 2595/TB-HĐTDCCHC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Khánh Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển công chức


Hội đồng tuyển dụng công chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2013 thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển công chức hành chính năm 2013 về điểm thi và thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo của các thí sinh, cụ thể như sau:

1. Về kết quả điểm thi

Kết quả thi tuyển được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Khánh Hòa và được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ Khánh Hòa – Khu liên cơ số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang.  

2. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo kết quả bài thi

          Các thí sinh gửi đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) về Sở Nội vụ Khánh Hòa (qua đường bưu điện) trong thời gian từ ngày 20/12/2013 đến hết ngày 04/01/2014.

Lưu ý:

-  Hội đồng tuyển dụng công chức không giải quyết phúc khảo đối với các môn thi trực tuyến trên máy vi tính và đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo dấu bưu điện) hoặc đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax.

- Lệ phí phúc khảo:60.000 đồng/01 bài thi (nộp tại Văn phòng Sở Nội vụ Khánh Hòa)./.

 DON DE NGHI PHUC KHAO.doc

Nơi nhận:

- Các thí sinh dự thi tuyển công chức;

- Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, SNV. 10b.

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Ngô Truyện[Đăng ngày 21/11/2013]

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2436 /TB-HĐTDCCHC

Khánh Hòa, ngày 22 tháng  11  năm  2013


THÔNG BÁO

Lịch khai mạc, tổ chức thi tuyển công chức hành chính 

nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2013 


          Căn cứ Công văn số 6721/UBND-SNV ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2013, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo lịch khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tuyển, cụ thể như sau:

1. Khai mạc kỳ thi tuyển

Thời gian: 7 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 04/12/2013

Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng, Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang, 05 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

2. Lịch tổ chức thi tuyển

a. Thi trắc nghiệm (trên máy) 3 môn: Chuyên ngành, Tin học, Ngoại ngữ (Anh văn) dành cho thí sinh (ngạch chuyên viên và tương đương) tại phòng thực hành tin học, Trường CĐSP Nha Trang, số 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang

 

Thời gian

Số lượt/ca

Thứ Tư, ngày 04/12/2013

Sáng

8 g 30-10g 40

1

Chiều

13g 00-17g 30

 2,3

Thứ Năm, ngày 05/12/2013

Sáng

7g 15-11g 40

4,5

Chiều

13g 00-17g 30

 6,7

Thứ Sáu, ngày 06/12/2013

Sáng

7g 15-11g 40

8,9

Chiều

13g 00-17g 30

10,11

Thứ bảy, ngày 07/12/2013

Sáng

7g 15-11g 40

12,13

Chiều

13g 00-17g 30

14,15

          * Thi trắc nghiệm (trên giấy) dành cho các thí sinh (ngạch chuyên viên và tương đương) đã đăng ký thi tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tại Giảng đường 1, Trường CĐSP Nha Trang, số 01 Nguyễn Chánh vào chiều thứ Bảy (trong khoảng thời gian: 13 giờ 30 – 17 giờ), ngày 07/12/2013.

b. Thi trắc nghiệm (trên giấy) 3 môn: Chuyên ngành, Tin học, Ngoại ngữ (Anh văn) dành cho thí sinh (ngạch cán sự và tương đương), tại Giảng đường 1, Trường CĐSP Nha Trang, số 01 Nguyễn Chánh vào chiều thứ Bảy (trong khoảng thời gian: 13 giờ 30 – 17 giờ), ngày 07/12/2013.

c. Thi viết (trên giấy): môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành dành cho thí sinh (ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch cán sự và tương đương) tại Trường CĐSP Nha Trang, số 01 Nguyễn Chánh, cụ thể:

Thời gian

Môn

Chủ nhật, ngày 08/12/2013

Sáng

7 g 00-11g 30

Kiến thức chung

Chiều

13g 30-17g 30

 Nghiệp vụ chuyên ngành

          Mọi thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi tuyển công chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2013 (sơ đồ phòng thi, số báo danh, lượt thi, hình thức thi, thời gian, địa điểm thi, quy chế, nội quy thi, lịch thi,…) được Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh đăng tải trên trang web Sở Nội vụ (http://snv.khanhhoa.gov.vn), niêm yết tại Sở Nội vụ Khánh Hòa (01 Trần Phú, Nha Trang) và địa điểm tổ chức thi tuyển (01 Nguyễn Chánh, Trường CĐSP Nha Trang) theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng công chức yêu cầu thí sinh đủ điều kiện thi tuyển (theo danh sách đã đăng tải trên trang web Sở Nội vụ vào ngày 18/11/2013) có mặt trước giờ tổ chức khai mạc kỳ thi, thi tuyển 30 phút để ổn định tổ chức, đồng thời quan tâm, thường xuyên cập nhật thông tin theo như hướng dẫn để tham dự kỳ thi đúng thời gian, địa điểm và đúng quy định hiện hành.

Lưu ý:

- Giám thị phòng thi phát thẻ dự tuyển công chức cho thí sinh sau khi kiểm tra, đối chiếu, nhận diện thí sinh vào phòng thi; thí sinh để thẻ dự tuyển công chức trên bàn thi trong suốt quá trình thi và gửi lại thẻ dự tuyển công chức cho giám thị phòng thi khi kết thúc bài thi;

- Nếu phát hiện các thông tin chưa chính xác liên quan đến bản thân như: họ, tên, chữ lót, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên,.. thí sinh đề nghị Hội đồng tuyển dụng, Sở Nội vụ (bằng văn bản hoặc điện thoại 3.828492) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thí sinh dự thi tuyển (biết, thực hiện);

- Chủ tịch HĐTDCC tỉnh (để báo cáo);

- Bưu điện tỉnh (phối hợp);

- Các sở, ban, ngành (phối hợp),

- UBND cấp huyện (phối hợp);

- Các thành viên HĐTDCC (thực hiện);

- Trang web Sở Nội vụ;

- Lưu: HĐTDCC, SNV.1950b.

TM. HỘI ĐỒNG
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Ngô Truyện

[Đăng ngày 05/11/2013]
Sở Tài chính thông báo thời gian và địa điểm ôn tập cụ thể như sau:
1. Môn nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính - Kế toán:
- Thời gian: 01 (một) ngày Thứ năm 14/11/2013, bắt đầu từ 8 giờ.
- Địa điểm: Hội trường lớn Trung tâm Văn hoá và Nhà khách tỉnh Khánh Hoà (46 Trần Phú - Nha Trang).
2. Ngày 16/11/2013 tổ chức ôn tập môn kiến thức chung:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút .

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Hội trường 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang.                                                                                                                                V.P
12
     

 


Đang online: 28

Số lượt truy cập: 1164924