Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 09/10/2017]
THÔNG TƯ Số: 80/2017/TT-BTC ngày 02/8/2017 v/v Hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 30/11/2016]
Kế hoạch thực hiện công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 06/11/2014]
Tải xuống: Luật tố cáo
[Đăng ngày 06/11/2014]
Tải xuống: Luật khiếu nại
[Đăng ngày 06/11/2014]
[Đăng ngày 06/11/2014]
1
     

 


Đang online: 13

Số lượt truy cập: 1164909