Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/12/2018]

V/v Triển khai thực hiện Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Ngày 15/11/2018 , Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển, Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
- Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. 
- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp lệ phí; tổ chức thu lệ phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. 
2. Mức thu phí: 
Mức thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển được quy định tại Điều 3 Thông tư số 105/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. 
3. Kê khai, thu, nộp lệ phí: 
- Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi được cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Lệ phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu lệ phí hoặc nộp vào tài khoản của tổ chức thu lệ phí mở tại Kho bạc Nhà nước. 
- Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép, thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 
Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 105/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và các văn bản quy định địa phương hiện hành. 
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. -Công văn số 5094/STC-TCHCSN;
- Thông tư số 105/2018/TT-BTC

[Đăng ngày 14/12/2018]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 12148/UBND-VP ngày 27/11/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; Sở Tài chính hướng dẫn như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: 
- Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. 
2. Nguồn kinh phí thực hiện: 
- Ngân sách nhà nước (chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 
- Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 
- Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước. 
- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
3. Nội dung chi và mức chi từ nguồn chi thường xuyên: 
Thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính. Các mức chi thực hiện theo các chế độ chi quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành. 
4. Các nội dung thực hiện theo Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 
5. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. 
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các tổ chức Chính trị - Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. 
Công văn hướng dẫn: 5093/STC-TCHCSN; 
Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
[Đăng ngày 15/10/2018]
 Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.
  Đảm bảo cân đối ngân sách
  Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 588,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 66,5% dự toán, tăng 9,3%). Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm (trên 75%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.
 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
(xem tiếp)
[Đăng ngày 09/10/2018]
   Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư công, sáng 8/10, Sở Tài chính phối hợp với Công ty SmartBooks tổ chức khai mạc đợt tập huấn và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh Hà Khánh
   Đợt tập huấn thu hút sự tham gia của các cán bộ lãnh đạo, đội ngũ kế toán viên của 252 đơn vị chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong thời gian từ nay đến ngày 18/10, các đơn vị chia thành từng nhóm lớp, được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành phần mềm Pabmis là hệ thống thông tin quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư.
   Pabmis được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng quản lý đồng bộ cho các cơ quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, kết nối liên thông với các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý các dự án. Chương trình nhằm hiện đại hóa công tác quản lý tài chính đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần xây dựng nền chính quyền điện tử./.
 Nguồn "Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa"
[Đăng ngày 08/10/2018]
   Chiều ngày 05/10/2018, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban với phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
   Đồng chí Vĩnh Thông – Phó Giám đốc, phụ trách sở, chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có Trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; cùng các trưởng phòng, phó phòng, kế toán trưởng của 8 phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.
 

Đồng chí Vĩnh Thông Phó Giám đốc, phụ trách sở, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
(xem tiếp)

[Đăng ngày 04/10/2018]
   Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (gọi tắt là TABMIS) là cấu phần một của Dự án cải cách quản lý tài chính công do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện. TABMIS đã được triển khai và vận hành chính thức tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các cơ quan tài chính từ Trung ương đến các quận, huyện từ cuối năm 2012.  
 
Đ/c Trần Thị Ngọc Giàu, Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách
phát biểu khai mạc lớp tập huấn, phổ biến các nội quy, nội dung đào tạo của lớp tập huấn
(xem tiếp)
[Đăng ngày 29/09/2018]
  Sáng 28/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá của Chính phủ đã chủ trì phiên họp tổng kết, đánh giá công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát 9 tháng đầu năm 2018 và dự báo, kiến nghị điều hành giá những tháng cuối năm.
  Kiểm soát tốc độ tăng CPI
  Theo báo cáo của nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo, mặt bằng giá tháng 9/2018 chịu tác động bởi các yếu tố như giá một số loại nhiên liệu xăng dầu, LPG tăng; giá dịch vụ giáo dục được điều chỉnh tăng theo lộ trình; một số mặt hàng khác còn lại cơ bản không có biến động lớn. Dự báo chỉ số giá CPI tháng 9/2018 có thể tăng trong khoảng 0,5-0,6% so với tháng 8/2018, tăng 3,88 -3,99% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 3,1-3,2% so với tháng 12/2017.
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp
  9 tháng đầu năm, CPI bình quân biến động theo hướng tăng dần qua các tháng từ mức 2,65% (tháng 1) tiến dần đến mức 3,01% (bình quân 5 tháng), tăng với tốc độ nhanh hơn trong 2 tháng tiếp theo lên mức 3,45% (bình quân 7 tháng) và tăng chậm lại trong 2 tháng gần đây, dự kiến chạm mức 3,56-3,57% (bình quân 9 tháng).
  Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trong 9 tháng đầu năm tương đối sát với dự báo, trong đó, một số yếu tố làm gia tăng sức ép lên mặt bằng giá mang tính quy luật hàng năm như giá một số mặt hàng tăng cao vào dịp lễ, Tết và nhanh chóng giảm trở về bình thường sau Tết. Trong các tháng gần đây, mặt bằng giá thị trường trong nước chịu áp lực lớn từ biến động tăng cao của giá xăng dầu thế giới; giá thịt lợn hồi phục và hiện đang ở mức cao; giá LPG tăng theo diễn biến giá thế giới; giá vật liệu xây dựng tăng trong các tháng gần đây; giá điện nước lũy tiến tăng vào mùa nắng nóng, giá một số dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng trong các tháng cao điểm mùa du lịch…
  Về tác động của việc điều hành giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường: Giá dịch vụ y tế tăng 2,54% trong tháng 4 nhưng giảm 7,58% trong tháng 7 nên tổng tác động làm giảm CPI trong 9 tháng đầu năm; giá dịch vụ giáo dục tăng tập trung từ tháng 8 và tháng 9 là thời điểm bắt đầu năm học mới. Nhìn chung, tuy CPI trong các tháng gần đây có dấu hiệu tăng trở lại nhưng tình hình lạm phát 9 tháng đầu năm diễn biến vẫn theo như dự báo từ đầu năm.
  Công tác quản lý, điều hành giá trong 9 tháng đầu năm đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá quan tâm và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; các bộ, ngành, địa phương đã chủ động trong thực hiện các giải pháp, vì vậy đã góp phần tích cực trong việc kiểm soát tốc độ tăng CPI, tạo dư địa cho việc kiểm soát lạm phát bình quân năm 2018 ở mức dưới 4% theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Các địa phương đã chủ động trong công tác phối hợp điều hành, tính toán kịch bản chỉ số giá phù hợp, kịp thời đề xuất các giải pháp ứng phó cho Chính phủ và Ban Chỉ đạo điều hành giá để ổn định mặt bằng giá cả trong nước, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
  Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực thực hiện các biện pháp kiểm soát lạm phát trong 9 tháng qua, bám sát thực tiễn, tăng tính dự báo và tính chủ động, diễn biến của lạm phát tháng 9 và 9 tháng cơ bản trùng khớp với dự báo từ đầu năm đến nay. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp, điều hành sâu sát, khoa học, quyết liệt do đó đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát lạm phát.
  “CPI tháng 9 dù là tháng cao điểm trong khai giảng năm học mới, giá học phí, dịch vụ giáo dục tăng cùng với giá dầu thế giới tăng cao, nhưng chỉ tăng 0,59% so với tháng trước, thấp hơn dự báo, là thành công lớn trong điều hành”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
  Lạm phát bình quân của 9 tháng năm 2018 chỉ tăng 3,57% so với bình quân của năm 2017. Lạm phát cơ bản bình quân của tháng 9 chỉ tăng 0,14% so với tháng trước, lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng của 2018 chỉ tăng 1,41% (mục tiêu đặt ra là 1,6-1,8%).
  Cùng với diễn biến giá, diễn biến trên thị trường chứng khoán cũng đạt được nhiều kết quả rất tích cực, góp phần ổn định chung cho nền kinh tế vĩ mô, tác động tích cực đến đầu tư kinh doanh và tăng trưởng. 
 
Toàn cảnh phiên họp
  Tiếp tục chủ động trong điều hành giá
  Theo Phó Thủ tướng, từ nay đến cuối năm chỉ số CPI vẫn còn thách thức nhưng trong tầm kiểm soát của Chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp điều hành chủ động, đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào.
  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phấn đấu ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá, điều hành lạm phát cơ bản trong khoảng 1,5 – 1,6%.
  Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương, Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, nhất là vào mùa rét, sử dụng Quỹ bình ổn giá một cách phù hợp trên cơ sở Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, để hạn chế mức tăng giá mặt hàng này đến CPI nói chung. Sớm nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng sinh học E5, phấn đấu tăng tỷ trọng sử dụng nhiên liệu sinh học so với tổng lượng cung xăng dầu ra thị trường, đáp ứng hai mục tiêu bảo vệ môi trường và giảm mặt bằng giá xăng dầu. Trường hợp giá xăng dầu thế giới tăng cao đột biến và tỷ giá tăng cao, có thể sử dụng Quỹ bình ổn giá và ngừng trích lập quỹ.
  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnh điều hòa cung cầu đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là đối với sản phẩm thịt lợn, phối hợp với Bộ Công Thương có giải pháp bình ổn giá thực phẩm thành phẩm, khắc phục tình trạng mất cân đối cục bộ, tâm lý kỳ vọng, “găm” hàng chờ giá cao như hiện nay; theo dõi sát dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan rộng ở Trung Quốc, không để ảnh hưởng đến đàn lợn trong nước; cùng với các cơ quan hữu quan xúc tiến các thủ tục kiểm dịch động, thực vật, nhất là lương thực, thực phẩm sang các tỉnh của Trung Quốc.
  Đối với Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức tốt đấu thầu thuốc tập trung trong kế hoạch 2018, sớm chuẩn bị khung khổ chính sách đấu thầu trong năm 2019, kiên quyết thí điểm đấu thầu vật tư y tế tại Bộ Y tế. Bộ Y tế khẩn trương ban hành thông tư để kết cấu chi phí tiền lương vào giá dịch vụ y tế ngay trong năm 2018.
  Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, NHNN phối hợp chính sách tài khóa, tiền tệ, tiếp tục điều hòa tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, làm cho lượng tiền được lưu thông, giảm áp lực lạm phát. Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước và hệ thống tài chính địa phương tăng cường hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành, không để dồn vào cuối năm và đầu năm.
  Bộ Thông tin và truyền thông bên cạnh kiểm soát giá cả của các dịch vụ do Bộ quản lý, cần tăng cường tuyên truyền, nhất là kiểm soát thông tin trên mạng, hạn chế thông tin không đúng, ảnh hưởng tâm lý người sản xuất và người tiêu dùng.
  Về đánh giá và xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2019, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Tài chính, Công Thương, NHNN, Tổng cục Thống kê và các cơ quan đánh giá sát thực tình hình, bám sát diễn biến, trình Chính phủ kịch bản điều hành của năm 2019 với mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4%, chú ý đến 3 loại tác động là giá cả thị trường thế giới, điều hành của Nhà nước và yếu tố thiên tai.
Nguồn "Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính"
[Đăng ngày 13/09/2018]
 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia.
   Sáng ngày 13/9/2018, Sở Tài chính đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND cho toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan. 
 
Đ/c Vĩnh Thông, Phó Giám đốc, phụ trách Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị 
(xem tiếp)
12
     

 


Đang online: 13

Số lượt truy cập: 1127611