Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 14/02/2019]
Thông tư 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. (xem chi tiết Thông tư Tại đây)
[Đăng ngày 14/12/2018]

V/v Triển khai thực hiện Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Ngày 15/11/2018 , Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển, Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
- Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. 
- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nộp lệ phí; tổ chức thu lệ phí; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển. 
2. Mức thu phí: 
Mức thu lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển được quy định tại Điều 3 Thông tư số 105/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên. 
3. Kê khai, thu, nộp lệ phí: 
- Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi được cấp giấy phép nhận chìm ở biển. Lệ phí nộp trực tiếp cho tổ chức thu lệ phí hoặc nộp vào tài khoản của tổ chức thu lệ phí mở tại Kho bạc Nhà nước. 
- Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định cấp giấy phép, thu lệ phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. 
Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư số 105/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên và các văn bản quy định địa phương hiện hành. 
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. -Công văn số 5094/STC-TCHCSN;
- Thông tư số 105/2018/TT-BTC

[Đăng ngày 14/12/2018]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 12148/UBND-VP ngày 27/11/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; Sở Tài chính hướng dẫn như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: 
- Thông tư này hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. 
2. Nguồn kinh phí thực hiện: 
- Ngân sách nhà nước (chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 
- Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 
- Nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước. 
- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
3. Nội dung chi và mức chi từ nguồn chi thường xuyên: 
Thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính. Các mức chi thực hiện theo các chế độ chi quy định tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa và các văn bản liên quan khác theo quy định hiện hành. 
4. Các nội dung thực hiện theo Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 
5. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 12 năm 2018. 
Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các tổ chức Chính trị - Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. 
Công văn hướng dẫn: 5093/STC-TCHCSN; 
Thông tư số 91/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính
[Đăng ngày 15/10/2018]
 Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.
  Đảm bảo cân đối ngân sách
  Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng so với tháng 8. Luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 588,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 66,5% dự toán, tăng 9,3%). Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm (trên 75%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.
 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
(xem tiếp)
[Đăng ngày 09/10/2018]
   Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư công, sáng 8/10, Sở Tài chính phối hợp với Công ty SmartBooks tổ chức khai mạc đợt tập huấn và triển khai ứng dụng phần mềm quản lý ngân sách dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh Hà Khánh
   Đợt tập huấn thu hút sự tham gia của các cán bộ lãnh đạo, đội ngũ kế toán viên của 252 đơn vị chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong thời gian từ nay đến ngày 18/10, các đơn vị chia thành từng nhóm lớp, được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành phần mềm Pabmis là hệ thống thông tin quản lý tình hình thực hiện kế hoạch vốn và công tác quyết toán dự án hoàn thành của các dự án đầu tư.
   Pabmis được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng quản lý đồng bộ cho các cơ quan quản lý đầu tư từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, kết nối liên thông với các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý các dự án. Chương trình nhằm hiện đại hóa công tác quản lý tài chính đầu tư công, nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần xây dựng nền chính quyền điện tử./.
 Nguồn "Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa"
[Đăng ngày 08/10/2018]
   Chiều ngày 05/10/2018, Ban Giám đốc Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban với phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018
   Đồng chí Vĩnh Thông – Phó Giám đốc, phụ trách sở, chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị có Trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở; cùng các trưởng phòng, phó phòng, kế toán trưởng của 8 phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.
 

Đồng chí Vĩnh Thông Phó Giám đốc, phụ trách sở, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
(xem tiếp)

123
     

 


Đang online: 37

Số lượt truy cập: 1164980