Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 23/01/2019]


Stt Tên TTHC
Quyết định 
công bố 
  I. Lĩnh vực Quản lý giá  
1 Đăng ký giá các mặt hàng bình ổn giá
3691/QĐ-UBND
ngày 30/12/2014
2 Quyết định giá 
  II. Lĩnh vực Quản lý tài sản  
3 Xem xét sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa
4 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
5 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
6 Mua quyển hóa đơn
7 Mua hóa đơn lẻ
8 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
9 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
10 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
11 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 
12 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
13 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:
22.1.Trường hợp do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định;
22.2. Trường hợp do Giám đốc Sở Tài chính Quyết định
23 Quyết định xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 
24 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 
25 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
2723/QĐ-UBND 
ngày 23/8/2019
  III. Lĩnh vực Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  
26 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
2382/QĐ-UBND 
ngày 15/8/2016
  IV. Lĩnh vực Tài chính ngân sách  
27 Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Khánh Hòa
1745/QĐ-UBND 
ngày 01/7/2015
  V. Lĩnh vực Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước   
28.A Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án nhóm A thuộc nguồn vốn nhà nước
1800/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2017
28.B Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án nhóm B thuộc nguồn vốn nhà nước
28.C Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án nhóm C thuộc nguồn vốn nhà nước
 

1

     

 

Đang online: 19

Số lượt truy cập: 1361934