Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 05/02/2019]

Stt

Tên TTHC

Quyết định

công bố

I. Lĩnh vực Quản lý giá

1

Đăng ký giá các mặt hàng bình ổn giá

3691/QĐ-UBND

ngày 30/12/2014

II. Lĩnh vực Quản lý tài sản

1

Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

707/QĐ-UBND

ngày 23/3/2016

2

Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3

Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư.

4

Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa

5

Xem xét sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa

2086/QĐ-UBND

ngày 20/7/2016

6

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

1074/QĐ-UBND

ngày 20/4/2018

7

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

1756/QĐ-UBND

ngày 19/6/2018

8

Mua quyển hóa đơn

9

Mua hóa đơn lẻ

10

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

11

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

12

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

III. Lĩnh vực Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

2382/QĐ-UBND

ngày 15/8/2016

IV. Lĩnh vực Tài chính ngân sách

1

Thủ tục thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm của tỉnh Khánh Hòa

1745/QĐ-UBND

ngày 01/7/2015

V. Lĩnh vực Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước

1A

Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án nhóm A thuộc nguồn vốn nhà nước

1800/QĐ-UBND

Ngày 26/6/2017

1B

Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án nhóm B thuộc nguồn vốn nhà nước

1C

Thủ tục thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án nhóm C thuộc nguồn vốn nhà nước

1
     

 


Đang online: 11

Số lượt truy cập: 1188761