----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 31/08/2022]

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định về ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của UBND cấp xã quản lý (Ngày hết hạn 30/9/2022)

Tải về Dự thảo


[Đăng ngày 19/08/2022]

Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/9/2022.

Xem chi tiết Thông tư số 48/2022/TT-BTC tại đây

[Đăng ngày 19/07/2022]
    Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh bổ sung các loại tài nguyên tại điểm 1.3.5 mục II kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với UBND tỉnh Khánh Hòa vào Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2023. Sở Tài chính đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; Cục Thuế; các Chi cục Thuế; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tỉnh rà soát khung giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại tại Phụ lục II Thông tư 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính và Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh để có ý kiến chuyên ngành về việc bổ sung các loại tài nguyên khoáng sản đá nêu trên; đồng thời cung cấp thông tin giá tính thuế tài nguyên năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến nay) đối với sản phẩ tài nguyên do Kiểm toán Nhà nước đề nghị bổ sung theo Biểu mẫu trong công văn số 2778/STC-QLG.
    Văn bản tham gia ý kiến đề nghị các đơn vị gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/8/2022 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Để thuận tiện cho việc tổng hợp, các đơn vị tham gia ý kiến nội dung nói trên cùng với ý kiến tại văn bản số 2687/STC-QLG ngày 14/7/2022 Sở Tài chính đã gửi đến các đơn vị.
    Sở Tài chính trân trọng sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Công văn đính kèm:
2778/STC-QLG.pdf
2687/STC-QLG.pdf
[Đăng ngày 14/07/2022]
    Căn cứ quy định trên và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6165/UBND-KT, để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo quy định; Sở Tài chính đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế; các Chi cục Thuế; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh rà soát giá tính thuế tài nguyên hiện hành và có văn bản tham gia ý kiến, đề xuất điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên của Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020.
    Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 01/8/2022 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
Công văn đính kèm:
6165/UBND-KT
2687/STC-QLG
Quyết định đính kèm:
18/2021/QĐ-UBND
[Đăng ngày 04/07/2022]

    Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2045"; Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025;
    Thực hiện Kế hoạch số 5673/KH-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh hòa hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025; theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 832/SKHCN ngày 17/6/2022 và Công văn số 898/SKHCN ngày 29/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể Tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gồm các nội dung theo công văn số 6066/KH-UBND đính kèm.
- Công văn đính kèm: 6066/KH-UBND.pdf

[Đăng ngày 30/06/2022]
    Ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 690/KHUBND về tổ chức Cuộc thi ảnh “Check in Nha Trang, Khánh Hòa” trên Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).
    Để tạo sự thu hút và lan tỏa hơn nữa về tình yêu khám phá du lịch Nha Trang, Khánh Hòa đến người dân, du khách trong nước và quốc tế, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về Cuộc thi để người dân, du khách trong và ngoài tỉnh biết và tham gia Cuộc thi.
    Thông tin về Cuộc thi được cập nhật tại Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa trên mạng xã hội Facebook: https://www.facebook.com/CongThongtindientutinhKhanhHoa.
[Đăng ngày 08/06/2022]
Trên cơ sở Danh mục thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2022 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá kèm theo Thông báo số 1045/TB-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính; thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ) và Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ) về xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm cả chi phí thuê tổ chức tư vấn; Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa kính mời các tổ chức tham gia xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với nội dung theo công văn đính kèm:
Đính kèm:
Công văn số:2026/STC-QLG.pdf
[Đăng ngày 12/05/2022]
    Theo Quyết định số 258/QĐ-STC ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa về việc điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Khánh Vân, Trưởng phòng Tài chính Hành chính Sự nghiệp đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở từ ngày 01/12/2021.
   Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa trân trọng giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của bà Bùi Thị Khánh Vân đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác.
    Mẫu chữ ký theo Thông báo: 1614/TB-STC.pdf

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 3446517