[Đăng ngày: 11/01/2022]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

2022

58/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B58-TT343-56.xlsx

2

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện

2022

57/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B57-TT343-56.xlsx

3

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện

2022

56/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B56-TT343-56.xlsx

4

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện

2022

55/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B55-TT343-56.xlsx

5

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

2022

54/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B54-TT343-56.xlsx

245/BC-UBND

6

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực

2022

53/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B53-TT343-56.xlsx

7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực

2022

52/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B52-TT343-56.xlsx

8

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực

2022

51/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B51-TT343-56.xlsx

9

Dự toán chi ngân sáchđịa phơngtheo từng lĩnh vực

2022

50/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B50-TT343-56.xlsx

10

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi

2022

49/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B49-TT343-56.xlsx

11

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực

2022

48/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B48-TT343-56.xlsx

12

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện

2022

47/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B47-TT343-56.xlsx

13

Cân đối ngân sách địa phương

2022

46/CK-NSNN

68/QĐ-UBND

07/01/2022

68/QĐ-UBND

DT-2022-N-B46-TT343-56.xlsx

14

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách 03 năm 2021-2023

2022

 

 

07/01/2022

245/BC-UBND

247/BC-UBND.signed.pdf

 

 

CÁC TIN KHÁC