----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 29/04/2021]
     Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tại đây)

   Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 836/QĐ-UBND về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài chính. Theo đó, Phòng Quản lý giá và công sản được tổ chức lại thành 02 phòng: Phòng Quản lý Giá; Phòng  Quản lý Công sản và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp. Giải thể Phòng Tài chính doanh nghiệp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về 02 phòng: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Phòng Quản lý Công sản và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính sau khi sắp xếp như sau: (xem chi tiết Quyết định số 836/QĐ-UBND tại đây)

1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 89

Số lượt truy cập: 3446636