----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 04/07/2022]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bố

Đường dẫn toàn văn

 1 Cân đối ngân sách địa phương Quý I
 2022  Biểu mẫu số B59 1108/BC-STC

 

 06/04/2022

TH-2022-3T-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo.pdf

 2 Thu ngân sách nhà nước Quý I
  2022 Biểu  mẫu số B60 1108/BC-STC

 

06/04/2022

  TH-2022-3T-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo.pdf

 3 Chi ngân sách nhà nước Quý I    2022 Biểu  mẫu số B61  1108/BC-STC

 

06/04/2022

TH-2022-3T-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo.pdf

Cân đối ngân sách địa phương Quý II   2022 Biểu  mẫu số B59  2503/BC-STC  

 

 

04/7/2022

TH-2022-Q2-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo.pdf 

 5 Thu ngân sách nhà nước Quý II   2022  Biểu  mẫu số B60 2503/BC-STC 

 

 

04/7/2022   

TH-2022-Q2-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo.pdf 

 6 Chi ngân sách nhà nước Quý II   2022 Biểu  mẫu số B61  2503/BC-STC 

 

 

04/7/2022 

TH-2022-Q2-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo.pdf 

Cân đối ngân sách địa phương Quý III 2022 Biểu  mẫu số B59   

 

 

 
Thu ngân sách nhà nước Quý III  2022  Biểu  mẫu số B60  

 

 

 
9 Chi ngân sách nhà nước Quý III  2022 Biểu  mẫu số B61   

 

 

 
10 Cân đối ngân sách địa phương Quý IV  2022 Biểu  mẫu số B59   

 

 
11 Thu ngân sách nhà nước Quý IV  2022 Biểu  mẫu số B60   

 

 
 
12 Chi ngân sách nhà nước Quý IV  2022 Biểu  mẫu số B61  

 

 
 
 


[Đăng ngày 07/04/2021]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

 1 Cân đối ngân sách địa phương Quý I
 2021  Biểu mẫu số B59  04/2021 09/04/2021

 TH-2021-Q1-B59-TT343-56.xlsx 

Báo cáo

 2 Thu ngân sách nhà nước Quý I
  2021 Biểu  mẫu số B60 04/2021  

09/04/2021

TH-2021-Q1-B60-TT343-56.xlsx 

Báo cáo

 3 Chi ngân sách nhà nước Quý I    2021 Biểu  mẫu số B61  04/202109/04/2021

TH-2021-Q1-B61-TT343-56.xlsx 

Báo cáo

Cân đối ngân sách địa phương Quý II   2021 Biểu  mẫu số B59  07/2021 

 

06/7/2021 

TH-2021-Q2-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 5 Thu ngân sách nhà nước Quý II   2021  Biểu  mẫu số B60 07/2021

 

06/7/2021  

TH-2021-Q2-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 6 Chi ngân sách nhà nước Quý II   2021  Biểu  mẫu số B61  07/2021

 

06/7/2021

TH-2021-Q2-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo

Cân đối ngân sách địa phương Quý III 2021  Biểu  mẫu số B59  8/2021 

 

06/10/2021 

TH-2021-Q3-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo 
Thu ngân sách nhà nước Quý III  2021   Biểu  mẫu số B60 8/2021 

 

06/10/2021 

TH-2021-Q3-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo 
9 Chi ngân sách nhà nước Quý III  2021 Biểu  mẫu số B61   8/2021

 

06/10/2021 

TH-2021-Q3-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo
  Cân đối ngân sách địa phương Quý IV  2021 Biểu  mẫu số B59  85/BC-UBND 

10/01/2022 

TH-2021-Q4-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo 
  Thu ngân sách nhà nước Quý IV  2021  Biểu  mẫu số B60  85/BC-UBND  

 

10/01/2022

 TH-2021-Q4-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo
  Chi ngân sách nhà nước Quý IV  2021  Biểu  mẫu số B61 85/BC-UBND  

 

10/01/2022

 TH-2021-Q4-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo
 

[Đăng ngày 23/11/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

 1 Cân đối ngân sách địa phương Quý 1
 2020  Biểu mẫu số B59  1180/STC-QLNS

 03/04/2020

TH-2020-Q1-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 2 Thu ngân sách nhà nước Quý 1
  2020 Biểu mẫu số B60 1180/STC-QLNS  

03/04/2020

TH-2020-Q1-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 3 Chi ngân sách nhà nước Quý 1   2020 Biểu mẫu số B61  1180/STC-QLNS

 03/04/2020

TH-2020-Q1-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 4  Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 2020  Biểu mẫu số B59  6/2020


30/06/2020

TH-2020-Q2-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 5  Thu ngân sách nhà nước Quý 2 2020  Biểu mẫu số B60  6/2020

30/06/2020

TH-2020-Q2-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 6 Chi ngân sách nhà nước Quý 2  2020  Biểu mẫu số B61 6/2020

30/06/2020

TH-2020-Q2-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 7 Cân đối ngân sách địa phương Quý 3 2020 Biểu mẫu số B59 9/2020 

 

30/09/2020

 TH-2020-Q3-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 8 Thu ngân sách nhà nước Quý 3 2020 Biểu mẫu số B60 9/2020  

30/09/2020 

TH-2020-Q3-B60-TT343-56.xls

Báo cáo

 9 Chi ngân sách nhà nước Quý 3 2020 Biểu mẫu số B61 9/2020  

30/09/2020 

TH-2020-Q3-B61-TT343-56.xls

Báo cáo

10

Cân đối ngân sách địa phương (ước thực hiện) Quý 4 2020 Biểu mẫu số B59
225/BC-UBND

 

23/11/2020

TH-2020-Q4-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

11

Thu ngân sách nhà nước (ước thực hiện) Quý 4 2020 Biểu mẫu số B60 225/BC-UBND 

 

23/11/2020

TH-2020-Q4-B60-TT343-56.xls

Báo cáo

12

Chi ngân sách nhà nước (ước thực hiện) Quý 4 2020 Biểu mẫu số B61 225/BC-UBND


23/11/2020

TH-2020-Q4-B61-TT343-56.xls

Báo cáo 

13  Cân đối ngân sách địa phương Quý 4  2020  Biểu mẫu số B59     

TH-2020-Q4-B59-TT343-56.xlsx

14  Thu ngân sách nhà nước Quý 4  2020    Biểu mẫu số B60      

TH-2020-Q4-B60-TT343-56.xlsx

15  Chi ngân sách nhà nước Quý 4  2020  Biểu mẫu số B61     

TH-2020-Q4-B61-TT343-56.xlsx

 

[Đăng ngày 07/01/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

 1 Cân đối ngân sách địa phương Quý 4 năm 2019
 2019  Biểu mẫu số B59  01/2020

 07/01/2020
 TH-2019-Q4-B59-TT343-56.xlsx 
 2 Thu ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2019
  2019 Biểu  mẫu số B60  01/2020  

07/01/2020
TH-2019-Q4-B60-TT343-56.xlsx 
 3 Chi ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2019    2019 Biểu  mẫu số B61  01/2020

 07/01/2020
TH-2019-Q4-B61-TT343-56.xlsx 
 4  Cân đối ngân sách địa phương Quý 3 năm 2019 2019  Biểu mẫu số B59  10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B59-TT343-56.xlsx 
 5  Thu ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019 2019  Biểu mẫu số B60  10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B60-TT343-56.xlsx 
 6 Chi ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019   2019  Biểu mẫu số B61 10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B61-TT343-56.xlsx 
 7 Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B59 07/2019  

09/07/2019
TH-2019-Q2-B59-TT343-56.xlsx
 8 Thu ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60   07/2019

 09/07/2019
TH-2019-Q2-B60-TT343-56.xlsx
 9 Chi ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61   07/2019

 09/07/2019
TH-2019-Q2-B61-TT343-56.xlx

10

Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019
2019 Biểu mẫu số B59
04/2019


12/04/2019
TH-2019-Q1-B59-TT343-56.xlsx

11

Thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60 04/2019

12/04/2019
TH-2019-Q1-B60-TT343-56.xls.xlsx

12

Chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61 04/2019

12/04/2019
TH-2019-Q1-B61-TT343-56.xlsx
 
1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 3446508