----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 23/11/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

 1 Cân đối ngân sách địa phương Quý 1
 2020  Biểu mẫu số B59  1180/STC-QLNS

 03/04/2020

TH-2020-Q1-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 2 Thu ngân sách nhà nước Quý 1
  2020 Biểu mẫu số B60 1180/STC-QLNS  

03/04/2020

TH-2020-Q1-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 3 Chi ngân sách nhà nước Quý 1   2020 Biểu mẫu số B61  1180/STC-QLNS

 03/04/2020

TH-2020-Q1-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 4  Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 2020  Biểu mẫu số B59  6/2020


30/06/2020

TH-2020-Q2-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 5  Thu ngân sách nhà nước Quý 2 2020  Biểu mẫu số B60  6/2020

30/06/2020

TH-2020-Q2-B60-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 6 Chi ngân sách nhà nước Quý 2  2020  Biểu mẫu số B61 6/2020

30/06/2020

TH-2020-Q2-B61-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 7 Cân đối ngân sách địa phương Quý 3 2020 Biểu mẫu số B59 9/2020 

 

30/09/2020

 TH-2020-Q3-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

 8 Thu ngân sách nhà nước Quý 3 2020 Biểu mẫu số B60 9/2020  

30/09/2020 

TH-2020-Q3-B60-TT343-56.xls

Báo cáo

 9 Chi ngân sách nhà nước Quý 3 2020 Biểu mẫu số B61 9/2020  

30/09/2020 

TH-2020-Q3-B61-TT343-56.xls

Báo cáo

10

Cân đối ngân sách địa phương (ước thực hiện) Quý 4 2020 Biểu mẫu số B59
225/BC-UBND

 

23/11/2020

TH-2020-Q4-B59-TT343-56.xlsx

Báo cáo

11

Thu ngân sách nhà nước (ước thực hiện) Quý 4 2020 Biểu mẫu số B60 225/BC-UBND 

 

23/11/2020

TH-2020-Q4-B60-TT343-56.xls

Báo cáo

12

Chi ngân sách nhà nước (ước thực hiện) Quý 4 2020 Biểu mẫu số B61 225/BC-UBND


23/11/2020

TH-2020-Q4-B61-TT343-56.xls

Báo cáo 

13  Cân đối ngân sách địa phương Quý 4  2020  Biểu mẫu số B59     

TH-2020-Q4-B59-TT343-56.xlsx

14  Thu ngân sách nhà nước Quý 4  2020    Biểu mẫu số B60      

TH-2020-Q4-B60-TT343-56.xlsx

15  Chi ngân sách nhà nước Quý 4  2020  Biểu mẫu số B61     

TH-2020-Q4-B61-TT343-56.xlsx

 

[Đăng ngày 24/09/2020]


Stt Tên TTHC
Quyết định 
công bố 
  I. Lĩnh vực Quản lý giá  
1 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh
 
2 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh
  II. Lĩnh vực Quản lý tài sản  
3 Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
4 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công
5

Mua quyển hóa đơn

(Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 v/v sửa đổi, bổ sung)

6

Mua hóa đơn lẻ

(Quyết định 2569/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 v/v sửa đổi, bổ sung)

7 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
8 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê
9 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết
10 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 
11 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
12 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 
13
14
15
16
17
18
19
20
21 21.1.Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại - Trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với trường hợp tài sản công do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm;
21.2. Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại - Trường hợp tài sản công do Giám đốc Sở Tài chính Quyết định giao, đầu tư, xây dựng, mua sắm
22 Quyết định xử lý tài sản công phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc 
23 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 
24 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 
  III. Lĩnh vực Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  
25 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
 
     

   
 
     
     
   
   

[Đăng ngày 17/04/2020]
Sở Tài chính Khánh Hòa đang tiến hành tổ chức lựa chọn 05 đến 07 Tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm tham gia Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định phương án giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với một số nội dung điều kiện như sau: 
1. Đơn vị có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc Chuyên gia về giá đất có năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ). 
2. Tổ chức, Chuyên gia được lựa chọn sẽ ký Hợp đồng nguyên tắc với Sở Tài chính Khánh Hòa; tham gia hoặc cử đại diện là người đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất để tham gia các phiên họp thẩm định phương án giá đất cụ thể cùng với Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh theo Phiếu yêu cầu thực hiện thẩm định theo từng hồ sơ phương án giá cụ thể do Sở Tài chính Khánh Hòa đề nghị và có trách nhiệm:
- Tham gia ý kiến thẩm định về việc lựa chọn phương pháp và áp dụng các phương pháp xác định giá theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong phương án giá đất; thẩm định việc áp dụng phương pháp định giá đất theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP trong phương án hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất;
- Tham gia ý kiến thẩm định về các cơ sở, căn cứ phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá (bao gồm cả tỷ lệ điều chỉnh, mức điều chỉnh) đối với yếu tố so sánh về lợi thế kinh doanh, điều kiện hạ tầng, an ninh, môi trường, giá đất thị trường tại khu vực có thửa đất cần xác định giá... trong phương án xác định giá đất.
3. Phí tư vấn tham gia Hội đồng thẩm định phương án giá đất đối với cá nhân là Chuyên gia về giá đất gồm:
- Lương chuyên gia tư vấn theo ngày quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBH ngày 12/01/2015;
- Chi phí tàu xe đi lại (thanh toán theo thực tế phát sinh; trường hợp đi lại bằng máy bay thì thanh toán theo giá vé hạng phổ thông);
- Chi phí ăn ở (khoán chi phí): 600.000 đồng/người/ngày 
4. Phí tư vấn đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện thẩm định giá sẽ thực hiện thỏa thuận trên cơ sở biểu giá dịch vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 
Sở Tài chính Khánh Hòa kính mời các Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia và cung cấp hồ sơ năng lực về Sở Tài chính Khánh Hòa tại số 04 Trần Phú - Nha Trang, Khánh Hòa trước ngày 15/05/2020.
(Điện thoại liên hệ: phòng Quản lý Giá & Công sản - 0258 3827894)


[Đăng ngày 07/01/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

 1 Cân đối ngân sách địa phương Quý 4 năm 2019
 2019  Biểu mẫu số B59  01/2020

 07/01/2020
 TH-2019-Q4-B59-TT343-56.xlsx 
 2 Thu ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2019
  2019 Biểu  mẫu số B60  01/2020  

07/01/2020
TH-2019-Q4-B60-TT343-56.xlsx 
 3 Chi ngân sách nhà nước Quý 4 năm 2019    2019 Biểu  mẫu số B61  01/2020

 07/01/2020
TH-2019-Q4-B61-TT343-56.xlsx 
 4  Cân đối ngân sách địa phương Quý 3 năm 2019 2019  Biểu mẫu số B59  10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B59-TT343-56.xlsx 
 5  Thu ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019 2019  Biểu mẫu số B60  10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B60-TT343-56.xlsx 
 6 Chi ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019   2019  Biểu mẫu số B61 10/2019

03/10/2019
TH-2019-Q3-B61-TT343-56.xlsx 
 7 Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B59 07/2019  

09/07/2019
TH-2019-Q2-B59-TT343-56.xlsx
 8 Thu ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60   07/2019

 09/07/2019
TH-2019-Q2-B60-TT343-56.xlsx
 9 Chi ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61   07/2019

 09/07/2019
TH-2019-Q2-B61-TT343-56.xlx

10

Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019
2019 Biểu mẫu số B59
04/2019


12/04/2019
TH-2019-Q1-B59-TT343-56.xlsx

11

Thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B60 04/2019

12/04/2019
TH-2019-Q1-B60-TT343-56.xls.xlsx

12

Chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019 Biểu mẫu số B61 04/2019

12/04/2019
TH-2019-Q1-B61-TT343-56.xlsx
 
[Đăng ngày 06/01/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018
2020 68/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND
06/01/2020
18/QĐ-CTUBND.pdf
QT-2018-N-B68-TT343-56.xlsx

2

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 2020
67/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
3 Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh theo cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2020
66/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
4 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2018 2020 65/CK-NSNN 18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
 5 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018  2020  64/CK-NSNN  18/QĐ-CTUBND 06/01/2020
 6 Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2018  2020  63/CK-NSNN  18/QĐ-CTUBND

06/01/2020
 7 Quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 2020  62/CK-NSNN  18/QĐ-CTUBND  
06/01/2020
 
[Đăng ngày 05/01/2020]

Stt

Tên báo cáo

Năm

Biểu mẫu

Số Văn bản

Ngày

công bô

Đường dẫn toàn văn

1

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020

58/CK-NSNN


19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

2

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

57/CK-NSNN

19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

3

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

56/CK-NSNN

19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

4

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 

2020

55/CK-NSNN

19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

5

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 

2020

54/CK-NSNN

19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

6

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

53/CK-NSNN

19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 

2020

52/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

8

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

51/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

9

Dự toán chi ngân sách địa phơng theo từng lĩnh vực năm 2020 

2020

50/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/20209

19-QD-UBND.pdf
DT-2020-N-B50-TT343-56.xlsx

10

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 

2020

49/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

11

Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020

2020

48/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

12

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

47/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

13

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 

2020

46/CK-NSNN

 19/QĐ-CTUBND

06/01/2020

12

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 3446486