----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 17/09/2022]
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính 
Năm 2022 

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính
Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Thông tư số 04/2021TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính Phủ về Quy định quy trình tiếp công dân;

- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xin thông báo Lịch tiếp công dân của Sở năm 2022 như sau:

  * Tiếp công dân thường xuyên:

    + Chánh Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

    + Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính.

  * Tiếp công dân định kỳ:

   + Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ theo chế dộ thì việc tiếp công dân định kỳ được chuyển vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo).

    + Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.

  * Tiếp công dân đột xuất:

    + Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có công dân đến kiến nghị, phản ánh, tố cáo trong các trường hợp sau:

        • Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức.

        • Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thời gian tiếp công dân:

   + Buổi sáng : Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

   + Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Tài chính xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.

 
 

[Đăng ngày 08/09/2022]
THÔNG BÁO
Thay đổi lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT- CP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính Phủ về Quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-STC ngày 30/8/2022 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân.

Căn cứ Công văn số 3467/STC-VP ngày 06/9/2022 của Sở Tài chính về việc ủy quyền giải quyết, xử lý việc cơ quan, Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân định kỳ lần thứ hai trong tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính.

Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân -thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30 thứ Sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022.

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00 thứ Sáu ngày 16 tháng 9 năm 2022.

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./. 


[Đăng ngày 15/08/2022]
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính 
Năm 2022 

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính
Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Thông tư số 04/2021TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính Phủ về Quy định quy trình tiếp công dân;

- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xin thông báo Lịch tiếp công dân của Sở năm 2022 như sau:

  * Tiếp công dân thường xuyên:

    + Chánh Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

    + Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính.

  * Tiếp công dân định kỳ:

   + Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ theo chế dộ thì việc tiếp công dân định kỳ được chuyển vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo).

    + Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.

  * Tiếp công dân đột xuất:

    + Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có công dân đến kiến nghị, phản ánh, tố cáo trong các trường hợp sau:

        • Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức.

        • Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thời gian tiếp công dân:

   + Buổi sáng : Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

   + Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Tài chính xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.

 

[Đăng ngày 08/08/2022]
THÔNG BÁO
Thay đổi lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT- CP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính Phủ về Quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-STC ngày 31/12/2021 của Sở Tài chính về việc ban hành Quy trình tiếp công dân.

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân định kỳ lần thứ hai trong tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính, cụ thể như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính.

Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân -thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30 thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022.

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00 thứ Hai ngày 22 tháng 8 năm 2022.

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.


[Đăng ngày 11/01/2022]
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính 
Năm 2022 

Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính
Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

- Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Thông tư số 04/2021TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính Phủ về Quy định quy trình tiếp công dân;

- Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa xin thông báo Lịch tiếp công dân của Sở năm 2022 như sau:

  * Tiếp công dân thường xuyên:

    + Chánh Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần (trừ những ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

    + Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính.

  * Tiếp công dân định kỳ:

   + Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ theo chế dộ thì việc tiếp công dân định kỳ được chuyển vào ngày làm việc đầu tiên tiếp theo).

    + Trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố do có lý do chính đáng thì có thể lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và thông báo cụ thể thời gian dự kiến tiếp công dân tại nơi tiếp công dân.

  * Tiếp công dân đột xuất:

    + Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi có công dân đến kiến nghị, phản ánh, tố cáo trong các trường hợp sau:

        • Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức.

        • Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Thời gian tiếp công dân:

   + Buổi sáng : Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

   + Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Sở Tài chính xin thông báo để các cơ quan, tổ chức và công dân được biết./.


[Đăng ngày 28/11/2021]
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính 
Tháng 12 năm 2021 
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính
Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân -thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

- Căn cứ khoản 2, Điều 18, Luật Tiếp Công dân quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân;
- Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-STC ngày 09/8/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tài chính Khánh Hoà.
Sở Tài chính xin Thông báo:
- Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân:
- Thời gian:
+ Ngày 01/12/2021 (thứ Tư);
+ Ngày 15/12/2021 (thứ Tư).
* Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
* Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ. 
Sở Tài chính xin thông báo để công dân được biết./. 


[Đăng ngày 28/10/2021]
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính 
Tháng 11 năm 2021 
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính
Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân -thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

- Căn cứ khoản 2, Điều 18, Luật Tiếp Công dân quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân;
- Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-STC ngày 09/8/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tài chính Khánh Hoà.
Sở Tài chính xin Thông báo:
- Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân:
- Thời gian:
+ Ngày 01/11/2021 (thứ Hai);
+ Ngày 15/11/2021 (thứ Hai).
* Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
* Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ. 
Sở Tài chính xin thông báo để công dân được biết./. 


[Đăng ngày 27/06/2021]
THÔNG BÁO
Lịch Tiếp công dân của Giám đốc Sở Tài chính 
Tháng 7 năm 2021 
Địa điểm: Phòng Tiếp công dân tại tầng trệt dãy nhà khu A - Sở Tài chính
Số 04 đường Trần Phú - phường Xương Huân -thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà

- Căn cứ khoản 2, Điều 18, Luật Tiếp Công dân quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân;
- Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-STC ngày 09/8/2019 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Sở Tài chính Khánh Hoà.
Sở Tài chính xin Thông báo:
- Giám đốc Sở Tài chính trực tiếp tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân:
- Thời gian:
+ Ngày 01/7/2021 (thứ Năm);
+ Ngày 15/7/2021 (thứ Năm).
* Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
* Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ. 
Sở Tài chính xin thông báo để công dân được biết./. 


Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 271

Số lượt truy cập: 3446878