----- TẬP THỂ CBCC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2022 ----- Nộp hồ sơ điện tử - Thanh toán trực tuyến - Nhận kết quả tại nhà! Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn ----- ***** ----- CÔNG KHAI, DÂN CHỦ, NHANH GỌN, ĐÚNG PHÁP LUẬT ----- ***** ----- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ----- ***** ----- Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”


Độ ẩm:
Sức gió:
[Đăng ngày 19/02/2022]
Ngày 18/02/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 1403/KH-UBND về việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (xem chi tiết Kế hoạch số 1403/KH-UBND tại đây)
[Đăng ngày 11/01/2022]
Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống dịnh danh và các xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp…(xem chi tiết Quyết định số 06/QĐ-TTg tại đây)
[Đăng ngày 24/10/2021]
Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. (xem chi tiết tại đây)
[Đăng ngày 18/09/2019]
Đối với dịch vụ lữ hành (thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 06/05/2015 của UBND tỉnh) và hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ:
- Về cách thức thực hiện kê khai giá: Theo một trong các hình thức sau:
+ Gửi trực tiếp 02 bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính.
+ Gửi qua đường công văn 02 bản cho Sở Tài chính. 
+ Gửi qua thư điện tử kèm bản scan hoặc bản chụp Văn bản kê khai giá có chữ ký và dấu theo địa chỉ sotaichinhkh@gmail.com hoặc gửi qua fax (theo số máy 0258.3827773) và gọi điện thoại thông báo cho Sở Tài chính; đồng thời, gửi qua đường công văn 02 bản cho Sở Tài chính.
Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kê khai giá; Sở Tài chính khuyến khích hình thức nộp hồ sơ kê khai giá qua thư điện tử theo địa chỉ sotaichinhkh@gmail.com (doanh nghiệp gửi 01 bản scan hoặc bản chụp hồ sơ kê khai giá có chữ ký và đóng dấu theo quy định) và nhận kết quả qua email có ký số xác nhận của Sở Tài chính. 
-Biểu mẫu:
+ Đối với dịch vụ lữ hành (Tải về)
Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá (Tải về)
Lưu ý:
Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa sẽ duy trì việc tiếp nhận kê khai giá dịch vụ lữ hành, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá đến hết ngày 30/9/2019 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian nghiên cứu, chuyển sang hình thức kê khai giá qua thư điện tử của Sở Tài chính. Từ ngày 01/10/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa chính thức gỡ bỏ các thủ tục hành chính về kê khai giá đã bãi bỏ tại Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh

[Đăng ngày 28/06/2018]
- Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú (xem chi tiết tại đây)
- Hướng dẫn cập nhật lại loại hạng sao của cơ sở lưu trú (đối với các cơ sở kinh doanh có nộp hồ sơ kê khai biến động giá (tăng/giảm)  (xem chi tiết tại đây)
Hướng dẫn cập nhật giấy chứng nhận loại hạng sao cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú (không có tờ khai biến động giá (tăng/giảm):  (xem chi tiết tại đây
     Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai giá dịch vụ lưu trú, Sở Tài chính đã tổ chức xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Khánh Hòa để kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh và có Công văn số 1649/STC-VGCS ngày 11/5/2017 hướng dẫn kê khai dịch vụ lưu trú trực tuyến qua Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá.
Hiện nay, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh, phát hiện một số trường hợp tổ chức, cá nhân khi kê khai giá dịch vụ lưu trú có kê khai loại hạng cơ sở lưu trú chưa đúng với thực tế hoặc có kê khai hạng sao nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú.
Do đó, Sở Tài chính đề nghị các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh rà soát lại loại hạng cơ sở lưu trú. Trường hợp có sai sót hoặc thay đổi về loại hạng cơ sở lưu trú thì đề nghị các các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú truy cập vào Phần mềm kê khai giá dịch vụ lưu trú trực tuyến https://qlgiakhanhhoa.vn, vào mục chỉnh sửa thông tin cơ sở kinh doanh để chỉnh sửa loại hạng cơ sở lưu trú. Đối với các cơ sở lưu trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú thì tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện san hoặc chụp lại Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú để đăng tải vào Phần mềm kê khai giá dịch vụ lưu trú trực tuyến.
Để xem hướng dẫn chi tiết về cách thức chỉnh sửa thông tin cơ sở kinh doanh và đăng tải Giấy công nhận hạng cơ sở lưu trú, đề nghị tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú truy cập website stc.khanhhoa.gov.vn, vào mục “Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng internet mục Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú”.
Sở Tài chính đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện. Trường hợp nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tài chính, số điện thoại 0258.3826741 (Phòng Quản lý giá và Công sản) để được hướng dẫn, giải quyết./.
 - Đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến Kê khai giá dịch vụ lưu trú tại trang: https://qlgiakhanhhoa.vn
1

Chuyển đổi số

 Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

VNEID (v 2.0.2)

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng

PC-Covid

Thông tin hỗ trợ

doanh nghiệp

Kê khai giá dịch vụ lưu trú
Tra cứu giá dịch vụ lưu trú 

Hướng dẫn nộp hồ sơ

trực tuyến 

Các kênh hỗ trợ, hướng dẫn

và trả lời thắc mắc, kiến nghị

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị

về quy định hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị,

góp ý và hỏi đáp

về thủ tục hành chính

Đánh giá chất lượng dịch vụ

hành chính công

Bộ Thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Tài chính

Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời phản ánh,
kiến nghị của tổ chức, cá nhân


     

 

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 3446620